GBC
Размер на шрифта: - / +

ТУРИЗЪМ - Исторически и природни забележителности

НАЧАЛОНачало

Защитени местности и природни забележителности


На територията на община Провадия има три защитени местности и една природна забележителност.

Защитена местност „Славейкова гора“
Обявена е през 1986 г., а със Заповед № РД-810 / 23.08.2002 г. е прекатегоризирана, с площ 73,5 ха. Намира се в землището на с. Славейково. Представлява смесена широколистна гора със скални венци по ръба на Провадийското плато, постоянна гнездова територия на няколко вида дневни грабливи птици, защитени по смисъла на Закона за биоразнообразието: малък креслив орел, осояд, обикновен мишелов, голям ястреб, малък ястреб. В територията могат да се наблюдават и други защитени видове като сив кълвач, голям пъстър кълвач, обикновена чинка, голям синигер, жълтоглаво кралче, черен дрозд и др.
До местността се достига по горски път, западно от с. Славейково. Подходяща е за орнитологичен туризъм.

Защитена местност „Снежанска кория“
Обявена е през 1943 г., а със Заповед № РД-814 / 23.08.2002 г. е прекатегоризирана. Площта й е 81 ха. Намира се в землището на с. Снежина. Представлява вековна дъбова гора на възраст 120-210 г.

Защитена местност „Голямата канара“
Обявена е със Заповед №-213 / 05.04.1979 г., с площ 33 ха. Намира се в землището на с. Петров дол. Представлява карстов каньон със специфичен ландшафт, гнездово местообитание на редки грабливи птици, включени в Червената книга на Р България и защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: белоопашат мишелов, египетски лешояд, скален орел, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, вечерна ветрушка и др. В местността има останки от скални манастири. Защитената местност е достъпна и подходяща за орнитологичен туризъм.

Природна забележителност „Пробитият камък“
Обявена е със Заповед № РД-646 / 05.09.2006 г., с площ 79,98 ха. Намира се в землището на с. Равна. Представлява територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални образувания, представляващи местообитания на защитени и приоритетни за опазване видове птици: орел змияр, малък лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, бухал, козодой, както и други защитени животински (пъстър пор, горски сънливец, голям и малък подковонос, голям нощник, ръждив вечерник, кафяво прилепче) и растителни (голоосилесто коило, борзеанов игловръх, картъловиден карамфил) видове, предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност и развитие на устойчив туризъм.
В границите на природната забележителност е забранено:
• Увреждане на скалните образувания и изземване на скални фрагменти;
• Разкриване на кариери и провеждане на минногеоложки дейности;
• Замърсяване с отпадъци;
• Скално катерене, алпинизъм и други екстремни спортове;
• Всякакво строителство, освен изграждане на екопътеки за нуждите на туризма.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®