GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Постоянни комисии

НАЧАЛОНачало

Постоянни комисии на Общинския съвет Провадия Мандат / 2019 - 2023 год. /


I.Комисия по финанси, бюджет, местни данъци и такси:
1.Дарин Йорданов Йорданов-председател
2.Стефка Стоянова Пейчева-зам.-председател
3.Хюсни Осман Адем
4.Сечкин Халил Мехмед
5.Милен Тодоров Михалев
6.Атанас Петров Атанасов
7.Коста Владимиров Владимиров

II.Комисия за икономическо развитие на общината и общинска собственост:
1. Стефка Стоянова Пейчева-председател
2. Мехмед Илмазов Мехмедов-зам.-председател
3. Александър Живков Белев
4. Хюлия Ахмедова Мустафова
5. Мустафа Али Ибрям
6. Елина Георгиева Димитрова
7. Милена Иванова Драгнева

III.Комисия по национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти:
1.Коста Владимиров Владимиров-председател
2.Хюсни Осман Адем-зам.-председател
3.Милена Иванова Драгнева
4.Силвия Миткова Боева-Радева
5.Дарин Йорданов Йорданов
6.Мехмед Илмазов Мехмедов
7.Сечкин Халил Мехмед

IV.Комисия по устройство на територията, екология, бедствия и аварии:
1.Мехмед Илмазов Мехмедов-председател
2.Мустафа Али Ибрям-зам.-председател
3.Анатоли Стоянов Атанасов
4.Иван Добрев Иванов
5.Дарин Йорданов Йорданов
6.Владислав Младенов Паскалев
7.Фанка Петрова Ташева

V.Комисия по образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности:
1.Хюсни Осман Адем-председател
2.Красимир Валентинов Бакалов-зам.-председател
3.Сечкин Халил Мехмед
4.Владислав Младенов Паскалев
5.Александър Живков Белев
6.Христо Драгомиров Гичев
7.Атанас Петров Атанасов

VI.Комисия по обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани:
1.Хюлия Ахмедова Мустафова-председател
2.Александър Живков Белев-зам.-председател
3.Мустафа Али Ибрям
4.Иван Добрев Иванов
5.Елина Георгиева Димитрова
6.Красимир Валентинов Бакалов
7.Фанка Петрова Ташева

VII.Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:
1.Димо Владимиров Димов-председател
2.Хюлия Ахмедова Мустафова-зам.-председател
3.Христо Драгомиров Гичев
4.Стефка Стоянова Пейчева
5.Анатоли Стоянов Атанасов

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®