GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№444/15.10.2021год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 25


Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове на кметства и кметски наместници,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 28.10.2021 год. от 9.00 часа в зала 119 на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2021г. /вх.№1224
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през третото тримесечие на 2021г. /вх.№1225
3.Докладни записки с вх.№1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1226.
4.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Заседанието ще се проведе при спазване на предписанията на здравните органи, относно начина на разполагане на присъстващите в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция и проветряване с оглед въведените противоепидемични мерки на територията на РБ с индивидуални административни актове на Министъра на здравеопазването.


ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС ПровадияГ Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

20.10.2021 год. /сряда/

13.00 часа, зала 119 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№1224, 1225,
1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 121814.30 часа, зала 119 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх. №1224, 1225,
1219, 1220, 1221, 1222, 1223

16.00 часа, зала 119 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№1224, 1225,
1212, 1213, 1219, 1220, 1226


22.10.2021 год. /петък/

13.00 часа, зала 119 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№1224, 1225,
1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1226


14.30 часа, зала 119 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№1224, 1225,
1219, 1220, 1221, 1222, 1223


16.00 часа, зала 119 - ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№1224, 1225,
1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1221, 1222, 1223, 1226

Материали за заседанието

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®