GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№732/20.03.2019 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ


ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Уважаеми съграждани,

В деловодството на ОбС Провадия е входирано предложение от инициативен комитет с вх.№2234/19.03.2019г. за удостояване със званието „Почетен гражданин” на град Провадия на журналиста и писателя

Ивайло Георгиев Иванов

С оглед на обществената значимост на отличието и в съответствие със Статут за реда за предложение, избор и удостояване със званието „Почетен гражданин” на град Провадия, становища могат да се представят до 20.04.2019 год. на e-mai: obs_provadia@abv.bg или в деловодството на Общински съвет Провадия – 9200, град Провадия, ул.“Дунав“ №39, стая 221.

Предложение с вх.№2234/19.03.2019 год.


Христо Гичев
Председател на ОбС Провадия


предложение вх.№2234 за удостояване със званието почетен гражданин на град ПровадияИзх.№725/15.03.2019 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 47

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 27.03.2019год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2019г. /вх.№2211
2.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Провадия /2014 - 2020г./ през 2018г./ вх.№2216
3.Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Провадия за 2018г. / вх.№2204
4.Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Провадия за 2018г. / вх.№2205
5.Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2018г. / вх.№2219
6.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти през 2018г. / вх.№2201
7.Изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в община Провадия. / вх.№2152
8.Изменение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Провадия./ вх.№2187
9.Докладни записки с вх.№2207, 2209, 2210, 2212, 2214, 2215, 2217, 2220, 2221, 2222.
10.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ХРИСТО ГИЧЕВ
председател на ОбС Провадия

Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общ. съвет Провадия

21.03.2019 год. /четвъртък/
9.00 ч., зала 204
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”


вх.№2211, 2216, 2204, 2205, 2219, 2201, 2152, 2187,
2207, 2209, 2210, 2214, 2215, 2217, 2220, 2221

10.00 ч., зала 204
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№2211, 2216, 2201, 2152, 2187,
2207, 2209, 2212, 2214, 2220, 2221, 2222

11.00 ч., зала 204
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№2211, 2216, 2152, 2187,
2212, 2214, 2220, 2221, 2222

22.03.2019 год. /петък/
09.00 ч., зала 326
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№2211, 2216, 2204, 2205, 2201, 2152, 2187,
2207, 2209, 2210, 2214, 2215, 2217, 2220, 2221

10.00 ч., зала 326
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№2211, 2216, 2219, 2201, 2152, 2187,
2212, 2214, 2220, 2221, 2222

11.00 ч., зала 326
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№2211, 2216, 2204, 2205, 2201, 2152, 2187,
2207, 2209, 2210, 2214, 2215, 2217, 2220, 2221, 2222
Материали за заседанието

Доклад, относно предложение за определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна и протокол от изслушването

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Автобиографии на кандидатите, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®