GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№401/16.07.2021год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 22
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове на кметства и кметски наместници,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 28.07.2021 год. от 9.00 часа в зала 119 на Община Провадия, при следния
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2020г./вх.№1062
2.Информация за изпълнението на бюджета на община Провадия към 30.06.2021г. /вх.№1118
3.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2021г. /вх.№1108
4.Извършени промени по бюджета на община Провадия през второто тримесечие на 2021г. /вх.№1109
5.Приемане на Наредба №28 за реда, начина и условията за отпускане на финансова помощ за лечение на жители на община Провадия. /вх.№1035
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2021г. /вх.№1099
7.Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по решения на ОбС Провадия за първото шестмесечие на 2021г. /вх.№1119
8.Отчет за изготвените, приети и реализирани проекти от програми на европейските фондове – първото полугодие на 2021г. /вх.№1100
9.Отчет на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия за 2020г. /вх.№1116
10.Информация за дейността на здравните кабинети в училища и детски градини в община Провадия през учебната 2020/2021г. /вх.№1110
11.Информация за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК Провадия през учебната 2020/2021г. /вх.№1111
12.Определяне на средищни училища на територията на община Провадия за учебната 2021/2022 г. /вх.№1112
13.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 2021/2022г. /вх.№1113
14.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 2021/2022г., по чл.69 от Наредба за дофинансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. /вх.№1114
15.Утвърждаване на маломерна група в полудневна детска градина в с.Снежина, община Провадия за учебната 2021/2022г. / вх.№1115
16.Докладни записки №1067, 1068, 1071, 1072, 1076, 1077, 1078, 1092, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1117.
17.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
18.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

21.07.2021 год. /сряда/
13.00 часа, зала 119 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№1062, 1118, 1108, 1109, 1035, 1113, 1114, 1115,
1067, 1068, 1071, 1072, 1092, 1104, 1105, 1117

14.30 часа, зала 119 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх. №1062, 1118, 1108, 1109, 1035, 1099, 1119, 1100

16.00 часа, зала 119 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№1062, 1118, 1108, 1109, 1035, 1116, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,
1067, 1068, 1102, 1105, 1117

22.07.2021 год. /четвъртък/

13.00 часа, зала 119 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№1062, 1118, 1108, 1109, 1035, 1100,
1071, 1072, 1076, 1077, 1078, 1101, 1103, 1105, 1107

14.30 часа, зала 119 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№1062, 1118, 1108, 1109, 1035, 1099, 1119, 1110, 1111

16.00 часа, зала 119 - ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№1062, 1118, 1108, 1109, 1035, 1116
1071, 1072, 1076, 1077, 1078, 1101, 1102, 1103, 1107Материали за заседанието - 1 част


Материали за заседанието - 2 част

Приложение към вх. №1107

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®