GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№659/07.12.2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 43

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 19.12.2018 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и определяне размера на такса битови отпадъци за 2019 г. /вх.№2045
2.Изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в община Провадия. /вх.№1994
3.Изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /вх.№1995
4.Докладни записки с вх.№2028, 2036, 2037, 2039, 2041, 2042, 2044, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070.
5.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ХРИСТО ГИЧЕВ
председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общ. съвет Провадия

13.12.2018 год. /четвъртък/

13.30 ч., зала 204
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”


вх.№2045, 1994, 1995,
2028, 2036, 2037, 2039, 2041, 2042, 2044

15.00 ч., зала 204
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№2045, 1994, 1995,
2037, 2039, 2041, 2042, 2044

16.30 ч., зала 204
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№2045, 1994, 1995,
2037, 2039, 2041, 2042

14.12.2018 год. /петък/

13.30 ч., зала 204
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№2045, 1994, 1995,
2037, 2039, 2041, 2042, 2046, 2047, 2048, 2049 ,2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070

15.00 ч., зала 204
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№2045, 1994, 1995,
2028, 2036, 2037, 2039, 2041, 2042, 2046, 2047, 2048, 2049 ,2050, 2051, 2052,
2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070

16.30 ч., зала 204
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№2045, 1994, 1995,
2028, 2036, 2037, 2039, 2041, 2042, 2044

Материали за заседанието

Доклад, относно предложение за определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна и протокол от изслушването

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Автобиографии на кандидатите, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®