GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки - профил на купувача /след 01.07.2014г.

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 20/12.06.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП" с две обособени позиции

2020 - ОП - 19/12.06.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Периодична доставка на строителни и ел. материали" с четири обособени позиции

2020 - ОП - 18/12.06.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на подлези в гр. Провадия" с пет обособени позиции

2020 - ОП - 17/12.06.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на тонери, канцеларски материали и консумативи, офис обзавеждане" с две обособени позиции

2020 - ОП - 16/12.06.2020 г. Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет: "Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебни автомобили и техника" с две обособени позиции

2020 - ОП - 15/12,06,2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на прожектори, осветители и табла за улично осветление за Спортна площадка – гр. Провадия и по улици в част от населените места в Община Провадия” със седем обособени позиции

2020 - ОП - 14/11.06.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на помещения в сградата на ЦПРЛ - ОДК - Провадия"

2020 - ОП - 13/10.06.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт в сградата на Общинска администрация - Провадия"

2020 - ОП - 12/08.06.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект "Ремонт, реконструкция и обновяване на облика на Общински пазар - град Провадия"

2020 - ОП - 11/01.06.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Периодична доставка на ВиК материали и части за нуждите на Община Провадия" с две обособени позиции

2020 - ОП - 10/08.05.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Основен ремонт тротоарни настилки по улици “Бойчо Желев”, “Хаджи Димитър” и “Георги Димитров” в гр. Провадия”

2020 - ОП - 9/08.05.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт на конферентна зала, представляваща част от сградата на Община Провадия, пл.№879, кв.59 по плана на гр.Провадия"

2020 - ОП - 8/29.04.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки"

2020 - ОП - 7/16.04.2020 г. Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет: "Извършване на санитарна резитба на дървета и премахване на опасни дървета на територията на Община Провадия"

2020 - ОП - 6/25.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Основен ремонт тротоарни настилки в селата Тутраканци и Снежина, община Провдия” с две обособени позиции

2020 - ОП - 5/24.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Доставка и полагане на трошенокаменна настилка по улици в част от населените места в Община Провадия” с шест обособени позиции

2020 - ОП - 4/20.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Основен ремонт тротоарни настилки по улици “Бойчо Желев”, “Хаджи Димитър” и “Георги Димитров” в гр. Провадия”

2020 - ОП - 3/13.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обект Основен ремонт на път VAR 1211/III-208, Ветрино-Провадия/-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски"

2020 - ОП - 2/10.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Основен ремонт на път VAR 1211/III-208, Ветрино-Провадия/-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски"

2020-ОП-1/14.02.2020 г. Пряко договаряне по ЗОП с предмет: "Битова канализация по ул.”Ивайло”, ул.”Комунига”, ул.”Пролет” и ул.”Перуника” и реконструкция на водопроводна мрежа по ул.”Комунига” в гр. Провадия"

2019 - ОП - 35/28.10.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Доставка на пътни знаци и табели за нуждите на Община Провадия"

2019 - ОП - 34/25.10.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2020 година" с пет обособени позиции

2019 - ОП - 33/18.10.2019 г. Открита процедура по ЗОП с предмет:"Рехабилитация на паркинг ул"Трети февруари", град Провадия

2019 - ОП - 32 от 17.10.2019 г. - Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект "Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по улици в гр. Провадия" с четири обособени позиции

2019-ОП-31/09.10.2019г Открита процедура по ЗОП с предмет:"Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми по определените квоти на Община Провадия"

2019-ОП-30/27.09.2019г Открита процедура по ЗОП с предмет: "Събиране и транспортиране на битови, биоразградими (зелени) и строителни отпадъци, и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Провадия"

2019 - ОП -29/02.09.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект "Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по улици в гр. Провадия" с четири обособени позиции

2019 - ОП - 28/30.08.2019 г. - Публично състезание по ЗОП с предмет: "Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по улици в град Провадия ” с четири обособени позиции

2019 - ОП - 27/27.08.2019 г. - Публично състезание по ЗОП с предмет: "Подготовителни работи по общински пътища за експлоатация при зимни условия” с пет обособени позиции

2019 - ОП - 26/23.08.2019 г. - Процедура на пряко договаряне по ЗОП с предмет: "Доставка на моторни масла, препарати, греси и смазочни препарати, свързани с обслужването на моторните превозни средства на Община Провадия и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - Провадия чрез борсова сделка

2019 - ОП - 25/22.08.2019 г. - Публично състезание по ЗОП с предмет: "Подготовка на общински пътища за експлоатация при зимни условия” с десет обособени позиции"

2019 - ОП - 24/15.08.2019 г. - Процедура на пряко договаряне по ЗОП с предмет: "Доставка на горива (безоловен бензин, дизелово гориво и автогаз), чрез борсова сделка и система за зареждане при безналично картово плащане, за нуждите на автомобилите и техниката на Община Провадия и ДПЛФ - Провадия

2019 - ОП - 23/26.07.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Провадия”

2019 - ОП - 22/12.07.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улична мрежа в град Провадия"

2019 - ОП - 21/11.07.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия"

2019 - ОП -20/28.06.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Провадия, община Провадия”

2019 - ОП - 19/25.06.2019 г. Процедура на пряко договаряне с предмет: "Извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции

2019 - ОП -18/21.06.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улици в селата Градинарово, Снежина, Славейково, Черноок, Кривня, Равна, Неново, Черковна и Овчага, община Провадия" с девет обособени позиции

2019-ОП-17/20.06.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улици в селата Житница, Бозвелийско, Бързица, Храброво, Китен, Блъсково, Тутраканци, Комарево и Чайка, община Провадия" с девет обособени позиции

2019-ОП-16/03.05.2019 г. Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Основен ремонт тротоарни настилки в селата Бозвелийско, Венчан, Добрина, Петров дол и Тутраканци, община Провадия” с пет обособени позиции

2019-ОП-15/02.05.2019 г. Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Основен ремонт тротоарни настилки в селата Градинарово, Комарево, Неново, Овчага, Снежина и Храброво“ с шест обособени позиции

2019-ОП-14/25.04.2019 г. Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Рехабилитация на Път VAR1216 /III-208, Провадия-п.к. Храброво/-Тутраканци-Бозвелийско-/III-904/"

2019-ОП-13/05.04.2019г. Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет:"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Провадия" с четири обособени позиции: Първа обособена позиция: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация-Провадия", Вт

2019-ОП-12/28.02.2019г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на Община Провадия"

2019-ОП-11/28.02.2019г.Публично състезание по ЗОП с предмет: "Периодична доставка на строителни материали и инструменти и електроматериали” с четири обособени позиции

2019-ОП-10/27.02.2019година Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет:"Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебни автомобили и техника” с две обособени позиции

2019 - ОП-9/25.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улици в селата Градинарово, Снежина, Черноок, Кривня, Равна, Неново, Черковна и Овчага, община Провадия” с девет обособени позиции

2019 - ОП-8/25.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улици в селата Житница, Бозвелийско, Бързица, Храброво, Китен, Блъсково, Тутраканци, Комарево и Чайка, община Провадия ”с девет обособени позиции

2019 - ОП-7/25.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улици в град Провадия и селата Златина, Венчан, Староселец, Петров дол, Добрина и Манастир”със седем обособени позиции

2019 - ОП-6/13.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт тротоарни настилки в селата Градинарово, Комарево, Неново, Овчага, Снежина и Храброво, община Провадия”с шест обособени позиции

2019 - ОП-5/13.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт тротоарни настилки в селата Бозвелийско, Венчан, Добрина, Петров дол и Тутраканци” с пет обособени позиции

2019 - ОП-4/13.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Провадия и селата Блъсково и Черковна" с три обособени позиции

2019 - ОП - 3/11.02.2019 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Рехабилитация на общинска пътна мрежа” с три обособени позиции

2019-ОП-2/ 07.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет:„Рехабилитация на общинска пътна мрежа” с три обособени позиции: Първа обособена позиция: „Рехабилитация на Път VAR 1211 /ІІІ-208, Ветрино -Провадия/ - Петров дол, граница община (Ветрино - Провадия) – Габърница – Неофит Рилски”; Втора

2019 – ОП – 1/04.01.2019 година Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изготвяне, отпечатване и доставка на общинско информационно издание „Провадия плюс”

2018 - ОП - 28/31.12.2018 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия" по обособени позиции

2018 –ОП–27/21.12.2018 г. Процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект

2018 - ОП - 26/16.11.2018 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Периодична доставка на ВиК материали и части за нуждите на Община Провадия"

2018-ОП-25/14.11.2018 г. Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП по проект "Ремонт и обновяване на Централна градска част, кв.59 / V по плана на гр. Провадия - етап 1"

2018 - ОП - 24/19.10.2018 г. Пряко договаряне по реда на ЗОП с предмет: "Изготвяне, отпечатване и доставка на общинско информационно издание "Провадия плюс"

2018-ОП-23/28.09.2018г.Публично състезание по ЗОП с предмет:"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2019 година" с пет обособени позиции

2018 – ОП – 22/04.09.2018 г. Процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир “ с пет обособени позиции

2018 – ОП – 21/31.08.2018 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: “ Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, "зелени" отпадъци и нерециклируеми отпадъци, генерирани на територията на Община Провадия”

2018-ОП-20/23.08.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: “Изграждане на водопроводи по ул. “Скобелев”, ул. “Овеч”, ул. “Св. Обретенов” и ул. “Христо Смирненски”, гр. Провадия”

2018-ОП-19/07.08.2018 година Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изготвяне, отпечатване и доставка на общинско информационно издание „Провадия плюс”

2018-ОП-18/11.07.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия”

2018-ОП-17/11.07.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия”

2018-ОП-16/06.07.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир" с пет обособени позиции

2018-ОП-15/03.07.2018 г. Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект „Ремонт и обновяване на ЦГЧ гр. Провадия в кв. 59/V по плана на гр. Провадия, обл. Варна” по подмярка 7.2 по ПРСР

2018-ОП-14/07.06.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Изграждане на водопроводи по ул. “Скобелев”, ул. “Овеч”, ул. “Св. Обретенов” и ул. “Христо Смирненски”, гр. Провадия”

2018-ОП-13/15.05.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: “Изграждане на водопроводи по ул. “Скобелев”, ул. “Овеч”, ул. “Св. Обретенов” и ул. “Христо Смирненски”, гр. Провадия”

2018 –ОП-12/14.05.2018 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: “Упражняване строителен надзор при изпълнение на "Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих в УПИ I-1996, кв.95 в гр. Провадия"

2018-ОП-11/08.05.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих в УПИ-1996,кв.95,гр.Провадия"

2018-ОП-10/25.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир" с пет обособени позиции

2018-ОП-9/12.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Извършване оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор " с пет обособени позиции

2018-ОП-8/12.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на пътни знаци и табели за нуждите на Община Провадия"

2018-ОП-7/03.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции

2018-ОП-6/02.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции

2018-ОП-5/12.03.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Основен ремонт на тротоарни настилки" с две обособени позиции:Първа обособена позиция:"Основен ремонт тротоарни настилки в град Провадия" и Втора обособена позиция:"Основен ремонт тротоарни настилки в селата Петров дол, Снежина, Градина

2018-ОП-4/28.02.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Събиране и транспортиране на битови, биоразградими/зелени/ и строителни отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Провадия

2018-ОП-3/21.02.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт на общинска пътна мрежа през 2018 година" с три обособени позиции

2018-ОП-2/21.02.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт на общинска пътна мрежа през 2018 година" с три обособени позиции

2018-ОП-1/20.02.2018г.Публично състезание по ЗОП с предмет:"Периодична доставка на строителни материали и инструменти и електроматериали за нуждите на Община Провадия" с две обособени позиции

2017 - ОП - 33/29.12.2017 г. Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Общинска администрация - Провадия”

2017-ОП-32/18.12.2017 г.: Открита процедура по ЗОП с предмет: „Изготвяне на обследвания на три жилищни сгради, находящи се на територията на гр.Провадия“ с две обособени позиции

2017 - ОП - 31/29.11.2017 г. Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет "Доставка на офис техника-компютърни конфигурации,преносими компютри и периферни устройства за нуждите на Община Провадия"

2017 -ОП-30/21.11.2017г. Открита процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на сградата на ОДК - Провадия, финансиран по договор №BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по ОПРР

2017-ОП-29/21.09.2017г.Публично състезание по ЗОП с предмет:"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2018 година" с пет обособени позиции

2017-ОП-28/04.09.2017г.Публично състезание по ЗОП с предмет: Доставка на комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Провадия

2017 - ОП - 27/11.08.2017г.Открита процедура по ЗОП с предмет:"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на обект:Рехабилитация на път VAR 1210 /III-731,Черноок – Блъсково/ - Градин

2017 - ОП - 26/21.07.2017 г. Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет "Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Общински съвет - Провадия"

2017-ОП-25/20.07.2017г.Публично състезание по ЗОП с предмет: Периодична доставка на ВиК материали и части за нуждите на Община Провадия

2017 - ОП - 24/13.07.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: "Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за рехабилитация на път VAR 1210 /III-731, Черноок - Блъсково/ - Градинарово - Снежина - граница общ. (Провадия - Каспичан) - Ма

2017- ОП - 23/10.07.2017 г. - Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет "Доставка на смазочни масла и препарати, моторни масла, греси и смазочни препарати свързани с обслужване на МПС за нуждите на Община Провадия чрез борсова сделка"

2017-ОП-22/26.06.2017година-Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на горива (безоловен бензин, дизелово гориво и автогаз) чрез борсова сделка и система на зареждане при безналично картово плащане за

2017-ОП-21/13.06.2017година Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР на открити площадки за игра в гр.Провадия, УПИ ХІ-жилищен комплекс, кв.72

2017 - ОП - 20/05.06.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции

2017 - ОП - 19/05.06.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт тротоарни настилки" с две обособени позиции - Първа об. позиция "Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Провадия" и Втора об. позиция "Основен ремонт тротоарни настилки в селата Блъсково, Манастир, Петров дол, Снежина,

2017-ОП-18/12.05.2017г.Събиране на оферти с обява с предмет:"Експлоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отпадъци - Провадия,находящо се в месност "Соук су" в землището на гр.Провадия

2017 - ОП - 17/09.05.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на община Провадия, включващо сепариране/сортиране, компостиране/ферментация и транспортиране на количествата

2017-ОП-16/03.05.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет "Основен ремонт на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции: Първа обособена позиция: “Основен ремонт на път VAR1003/III-9044/-Синдел-Царевци- граница общ.(Аврен-Провадия) - Житница /III-9004/”; Втора обособена позиция: “Основен ремонт

2017-ОП-15/02.05.2017г.Публично състезание по ЗОП с предмет: "Разпространение на информация и публичност по проект BG05M90P001-2.004-0054-C01"Представяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Община Провадия" с две обособени позиции

2017-ОП-14/28.04.2017г.Събиране на оферти с обява с предмет:„Извършване на независим финансов одит по проект BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната инфраструктура на културната инфраструктура в гр. Провадия“ на ОПРР 2014-2020 г.”

2017- ОП-13/20.04.2017г.Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на СМР в две сгради от културната инфраструктура на Община Провадия по д-р №BG16RFOP001-2.0

2017-ОП-12/13.04.2017 г. Събиране на оферти с обява с предмет:„Извършване на независим финансов одит по проект BG16RFOP001-2.001-0185-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия“ на ОПРР 2014-2020 г.”

2017-ОП-11/13.04.2017 г. Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия” по ПРСР

2017 – ОП – 10/07.04.2017 г.Публично състезание по ЗОП с предмет „Изпълнение на дейности за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“ с две обособени позиции

2017-ОП-9/29.03.2017г.Открита процедура по ЗОП с предмет:„Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийната ефективност на НЧ„Алеко Константинов – 1884” и „Сапарева къща” по проект съгласно д-р №BG16RFOP001-2.001-070 п

2017-ОП-8/06.03.2017 г. – Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия” по ПРСР за изпълнение на Рехабилитация на 2 (два) броя подпорни стени - от км.0+303 до км 0+320 и от км 1+384 до км 1+609 в обхвата на обект: „Рехабилитация на уличната мрежа в

2017-ОП-7/28.02.2017г.-Публично състезание по ЗОП с предмет:„Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0185-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” и BG16RFOP001-2.001-0011-C01 „Подобряване на енергийна

2017- ОП-6/27.02.2017г. Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в три жилищни сгради в гр.Провадия по д-р №BG16RFOP001-2.001-0185-C01 по ОПРР

2017–ОП–5/24.02.2017г. Открита процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийната ефективност на три жилищни сгради в гр.Провадия, финансиран по ОПРР съгласно д-р №BG16RFOP001-2.001-0185-C01

2017–ОП–4/24.02.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвест. проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в сградата на РСПБЗН–Провадия финансиран по проект №BG16RFOP001-2.001-0011-C01 по

2017 - ОП - 3 / 21.02.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет:"Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийна ефективност на сградата на РСПБЗН - Провадия, финансиран по проект №BG16RFOP001-2.001-0011-C01 по ОПРР"

2017-ОП-2/15.02.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет "Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инв. проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в сградата на Общинска администрация - Провадия по договор №BG161RFOP001-2.001-0008-C01

2017 – ОП – 1/13.02.2017 г. „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация - Провадия, финансиран по ОПРР съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0008-C0001

2016-ОП-27/29.12.2016 година Събиране на оферти с обява с предмет: „Участие в програми за обмен на опит и добри практики по проект BG16RFOP001-8.003-0020-C01 „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 „Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в периферните

2016 – ОП-26/29.12.2016 година – Публично състезание по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, BG

2016 – ОП – 25/22.12.2016 г. „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на строително-монтажните работи в сградата на Общински детски комплекс - Провадия по договор №BG16RFOP001-2.001-00

2016 – ОП – 24/22.12.2016 г. „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийна ефективност на сградата на Общински детски комплекс- Провадия, финансиран съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по Оперативна прог

2016 – ОП – 23/21.12.2016 г. „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на строително-монтажните работи в сградата на Общинска администрация - Провадия по договор №BG16RFOP001-2.001-0008

2016 – ОП – 22/20.12.2016 г. „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация - Провадия, финансиран съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0008-C0001 по Оперативна про

2016 - ОП - 21/22.11.2016г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Общинска администрация-Провадия”, с две обособени позиции: Обособена позиция №1 – осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна

2016 – ОП – 20/21.11.2016 г. – Публично състезание по ЗОП с предмет: „Периодична доставка на строителни материали и инструменти и електроматериали за нуждите на Община Провадия” с две обособени позиции: Първа обособена позиция: Периодична доставка на строителни материали и инструменти за нуждите на

2016 – ОП – 19/04.11.2016 г. „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Провадия“ с шест обособени позиции

2016 – ОП – 18/13.10.2016 г. – Публично състезание по ЗОП с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2017 година” с пет обособени позиции: Първа обособена позиция:Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа: ПътVAR 2220 - /разклон III – 731/ - Храброво

2016-ОП-17/28.09.2016 г.: Открита състезание по ЗОП с предмет: „„Изготвяне на обследване на жилищна сграда, находяща се на територията на гр. Провадия “ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по

2016-ОП-16/21.09.2016 г.: Публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на пътни знаци и табели за нуждите на Община Провадия”

2016-ОП-15/15.09.2016 г.: Открита процедура по ЗОП с предмет: „Изготвяне на обследване на три жилищни сгради, находящи се на територията на гр. Провадия“ с две обособени позиции: ....

2016-ОП-14/22.08.2016 г.: Публично състезание по ЗОП с предмет: „Основен ремонт тротоарни настилки по ул. „Георги Димитров“ и ул. „Велико Търново“ в гр. Провадия”

2016-ОП-13/15.08.2016 г.: Публично състезание по ЗОП с предмет: „Основен ремонт общинска пътна мрежа, в т.ч: Път VAR 1003 /III-9044/ - Синдел – Царевци – граница общ. (Аврен – Провадия) – Житница /III-9004/ и път VAR 2220 /III – 731/ - Храброво – Комарево - /III – 208/”

2016-ОП-12/26.07.2016 г.: Публично състезание по ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт общинска пътна мрежа в т.ч. път VAR 1003 /ІІІ-9044/ - Синдел – Царевци – граница общ. (Аврен – Провадия) – Житница /ІІІ-9004/; път VAR 1215 /ІІІ-208/ Провадия – Добрина

2016-ОП-11/22.07.2016 г.: Събиране на оферти с обява с предмет: „Упражняване строителен надзор на строеж „Изграждане на улица – тупик /ул. Скобелев/, кв. 68, гр. Провадия”

2016 - ОП - 10/15.07.2016г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на технически проекти за реконструкция на общински пътища и улична мрежа в община Провадия, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ с три обособени позиции: Първа обо

2016 – ОП – 9/14.04.2016 г. Публична покана ID 9053061 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи, хигиенни, почистващи и санитарни препарати за Община Провадия” с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и

2016 – ОП – 8/14.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улица – тупик /ул. „Скобелев“/, кв.68, гр. Провадия – част „Пътна””

2016 – ОП – 7/14.04.2016 г. Публична покана ID 9052952 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на обследване на три жилищни сгради, находящи се на територията на гр. Провадия“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите хар

2016 – ОП – 6/14.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на хляб и хлебни

2016 – ОП – 5/14.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на рамково споразумение с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи, офис обзавеждане, хигиенни и почистващи препарати за нуждите на Община Провадия” с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на тонери, канц

2016 – ОП – 4/12.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на рамково споразумение с предмет: „Текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Провадия и съставните села на Община Провадия”

2016 – ОП – 3/06.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт общинска пътна мрежа, в т.ч: Път VAR 1003 /III-9044/ - Синдел – Царевци – граница общ. (Аврен – Провадия) – Житница /III-9004/; Път VAR 1215 /III-208/ Провадия – Добрина – Манастир – граница

2016 – ОП – 2/05.04.2016 г. Публична покана ID 9052129 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти за строежи „Рехабилитация на път VAR 2216 - /ІІІ-208, Провадия –п.к.Храброво/- Тутраканци-Бозвелийско / ІІІ-904/”; “Рехабилитация на път VAR 2219 - /ІІІ-731, ...

2016 – ОП – 1/23.03.2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия и селата“

2015 – ОП – 25/16.12.2015 г. Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет „Спешни аварийни работи по разбиване и укрепване на скални блокове на Западен скален венец над гр. Провадия“

2015 – ОП-24/08.12.2015г. Публична покана ID 9048709 за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на Община Провадия, по проект BG05M9OP001-2.002-0080-C001"Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на жители

2015 – ОП – 23/07.12.2015 г. Публична покана ID 9048674 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на ВиК материали и части за нуждите на Община Провадия“

2015 – ОП – 22/09.11.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на обследване на четири сгради – общинска собственост, находящи се на територията на Община Провадия” с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на т

2015 – ОП – 21/09.11.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на обследване на три сгради – общинска собственост, находящи се на територията на Община Провадия“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на техн

2015 – ОП – 20/27.10.2015 – Публична покана ID 9047125 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2016 година“ с четири обособени позиции

2015 – ОП – 19/19.10.2015 – Публична покана ID 9046887 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на климатици за сградите на Община Провадия, Център за обществена подкрепа и Общински пазар – гр. Провадия“

2015 – ОП – 18/19.10.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми по определените квоти на Община Провадия“ с три обособени позиции

2015 – ОП – 17/13.10.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на улица – тупик /ул. „Скобелев“/, кв.68, гр. Провадия“

2015 – ОП – 16/24.09.2015 – Публична покана ID 9046182 за възлагане на обществена поръчка с предмет Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Общинска администрация – Провадия“ с две обособени позиции

2015 – ОП –15/10.09.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Общ устройствен план на Община Провадия“

2015 – ОП –14/10.08.2015 г. – Открита процедура за възлагане на рамково споразумение с предмет „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняванит

2015 – ОП – 13/05.08.2015 г. – Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на горива (безоловен бензин, дизелово гориво и автогаз) чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автом

2015 – ОП –12/30.07.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущо поддържане на част от общинска пътна мрежа в т.ч. път VAR 2216 - /разклон ІІІ-208, Провадия – Дългопол/ - Тутраканци – Бозвелийско /ІІІ-904/; път VAR 2221 - /Житница – Манастир/; път VAR 2219 - /раз

2015 – ОП –11/13.07.2015 г. – Открита процедура за възлагане на рамково споразумение с предмет „Изготвяне на обследване на многофамилни жилищни сгради на територията на община Провадия по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ с две обособени позиции: Обособена

2015 – ОП –10/10.07.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт общинска пътна мрежа, в т.ч: Път VAR 1211- /ІІІ -208/, Ветрино – Провадия/ - Петров дол – граница общ. (Провадия – Ветрино) – Габърница – Неофит Рилски и Път VAR 1003 - /ІІІ-9044/ - Синдел –

2015 – ОП – 9/29.06.2015 – Публична покана ID 9043294 за възлагане на публична покана с предмет „Периодична доставка на ел. материали за нуждите на Община Провадия“

2015 – ОП – 8/23.06.2015 – Публична покана ID 9043144 за възлагане на публична покана с предмет „Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на Община Провадия“.

2015 – ОП – 7/08.06.2015 – Публична покана ID 9042601 за възлагане на публична покана с предмет „Периодична доставка на строителни материали и инструменти за нуждите на Община Провадия“.

2015 – ОП – 6/01.06.2015 – Публична покана ID 9042363 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на Общинска администрация - Провадия“

2015 – ОП –5/26.05.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми по определените квоти на Община Провадия“ с три обособени позиции

2015 – ОП – 4/20.05.2015 – Публична покана ID 9041973 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на Програма за опазване на околната среда на Община Провадия 2015-2020 г., Програма за управление на отпадъците на Община Провадия 2015-2020 г., и извършване на морфологичен анализ на със

2015 – ОП –3/20.03.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт тротоарни настилки и изграждане на “джобове” за поставяне на контейнери за отпадъци в Община Провадия”

2015 - ОП – 2/13.03.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт общинска пътна мрежа, в т.ч: Път VAR 1215 /ІІІ -208/ Провадия – Добрина – Манастир – граница Община (Провадия – Девня); Път VAR 3214 /VAR 2212, Златина – Млада гвардия/ - Венчан и Път VAR 22

2015 – ОП – 1/06.03.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на ул. „Георги Димитров“, ул. „Цар Освободител“ и ул. „Дунав“ в гр. Провадия“

ОП – 21 – 2013/09.02.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на графично – скопичен рентгенов апарат – втора употреба за нуждите на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД“

ОП – 25 – 2013/30.01.2015 г. - Публична покана ID 9020635 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа” с три обособени позиции

ОП – 46 – 2014/30.12.2014 – Публична покана ID 9037758 за възлагане на обществена поръчка с предмет Разпространение на информация и публичност по проект „Деинституционализация в действие”

ОП – 45 – 2014/30.12.2014 – Публична покана ID 9037757 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на преносим компютър, скенер и мултифункционално устройство за нуждите на Община Провадия“.

ОП – 44 – 2014/30.12.2014 – Публична покана ID 9037756 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Провадия“.

ОП – 43 – 2014/30.12.2014 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проекти за строежи: „Основен ремонт на сграда „Младежки дом“ в УПИ ІІІ – 1360, кв.59, гр. Провадия“, „Основен ремонт на сграда „Сапарева къща“ в УПИ ІІІ-1596, кв.97, гр. Провадия

ОП – 42 – 2014/29.12.2014 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на път VAR 3218 - /III-731/ Блъсково – Китен – Граница общ. /Провадия – Дългопол/ - Дългопол - /III-208/“

ОП – 41 – 2014/29.12.2014 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Светлинна сигнализация на пешеходни пътеки в гр. Провадия“

ОП – 40 – 2014/29.12.2014 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пътни знаци и табели за нуждите на Община Провадия“

ОП – 39 – 2014/16.12.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проект за строеж: „Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих в УПИ І – 1996, кв.95 в гр. Провадия“

ОП – 38 – 2014/12.12.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проекти за строежи: „Битова канализаця по ул. Ивайло“, ул. „Комунига“, „Пролет“ и „Перуника“ в гр. Провадия и реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Комунига“ – гр. Провадия“; „

ОП – 37 – 2014/11.12.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проекти за строежи „Основен ремонт на аварирали участъци от път VAR 1003 - /ІІІ-9044/ - Синдел – Царевци – граница общ. (Аврен – Провадия) – Житница /ІІІ-9004/“ и ...

ОП – 36 – 2014/03.11.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Eксплоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отпадъци – Провадия, находящо се в местност „Соук су“ в землището на гр. Провадия“

ОП – 12 – 2014/31.10.2014 г. Публична покана ID 9029407 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановяване на екопътека “Овеч” – гр. Провадия, финансирана по Публично инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”“

ОП – 16 – 2014/31.10.2014 г. Публична покана ID 9031014 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІ-1350, кв.180 в гр. Провадия“

ОП – 14 – 2014/31.10.2014 г. Публична покана ID 9030115 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на Център за ромска култура чрез инженеринг, финансирано със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”“

ОП – 35 – 2014/27.10.2014 - Публична покана ID 9035209 за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ по проект BG051PO002/13/2.2-14-М13-22-82 „За една по-добра- компетентна и ефективна- общинска администрация“

ОП – 34 – 2014/23.10.2014 – Публична покана ID 9035086 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на общинска сграда в УПИ VІІ-1350, кв.180 в гр.Провадия“

ОП – 33 – 2014/23.10.2014 – Публична покана ID 9035078 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2015 година“ с четири обособени позиции.

ОП – 4 – 2014/20.10.2014 – Публична покана ID 9012361 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на Община Провадия“

ОП – 26 – 2013/20.10.2014 - Публична покана ID 9021159 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Провадия“

ОП – 33 – 2013/20.10.2014 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка“

ОП-6-2014/20.10.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт на учична пътна мрежа в Община Провадия, финансиран със средствата по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"

ОП-3-2014/20.10.2014 Публична покана ID 9026113 за възлагане на обществена поръчка с предмет " Избор на оператор на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Провадия"

ОП-1-2014/20.10.2014 Публична покана ID 9024812 за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Провадия"

ОП – 8 – 2013/17.10.2014 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на течни горива (бензин А-95Н, бензин А-98Н, дизелово гориво и пропан – бутан) за зареждане на моторните превозни средства на Община Провадия с периодична покупка в търговски обект (бензиностанция)

ОП–9–2014/17.10.2014 Публична покана ID 9028838 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на строителни, ВиК и ел. материали и инструменти за нуждите на Община Провадия“ с три обособени позиции

ОП–2–2014/17.10.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Провадия“

ОП–8–2014/17.10.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез рамково споразумение с предмет „Текущ ремонт на улична пътна мрежа в гр. Провадия, включително участък от път ІІІ – 208 и съставните села на Община Провадия“

ОП–32-2014/06.10.2014 Публична покана ID 9034403 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Допълнително укрепване на сградата на ЦДГ „ Щастливо детство“ с. Бозвелийско, община Провадия чрез изграждане на нови настилки за отводняване и ремонт на канализационната система“

ОП-31-2014/30.09.2014 Публична покана ID 9034270 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Общинска администрация – Провадия“ с две обособени позиции.

ОП-30-2014/04.09.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения на общинска администрация Провадия“, по проект BG051PO002/13/2.2-14-М13-22-82 „За една по-добра-компетентна и ефективна-общинска администрация“, финансиран по ОП“Административе

ОП-28-2014/02.09.2014 Публична покана ID 9033249 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Общинска администрация – Провадия“

ОП-29-2014/02.09.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност“ по проект BG051PO002/13/2.2-14-М13-22-82 „За една по-добра- компетентна и ефективна- общинска администрация“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет

ОП-26-2014/11.08.2014 Публична покана ID 9032633 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Укрепване сграда на ЦДГ „ Щастливо детство”, кв. 39 по плана на с. Бозвелийско, община Провадия“

ОП-25-2014/06.08.2014 Публична покана ID 9032528 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Укрепване сграда на ЦДГ „ Щастливо детство”, кв. 39 по плана на с. Бозвелийско“

ОП-22-2014/05.08.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт Общинска пътна мрежа, в т.ч. път VAR 2219/III-731, Блъсково-Храброво/-Овчага–Черковна/ІІІ-2082/; път VAR 2220/ІІІ-731, Храброво-Комарево/-/ІІІ-208/; път VAR 2212/ІІІ-208, Ветрино-Провадия/ Златина...

ОП-27-2014/01.08.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Изготвяне на планово задание и опорен план за изработване на Общ устройствен план на Община Провадия, област Варна"

ОП-24-2014/31.07.2014 Публична покана ID 9032397 за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на 1 (един) брой употребяван специализиран автомобил - автовишка за нуждите на Община Провадия"

ОП-23-2014/31.07.2014 Публична покана ID 9032396 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 (един) брой употребяван специализиран автомобил - автовишка за нуждите на Община Провадия“

ОП-21-2014/21.07.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия"

ОП-20-2014/10.07.2014 Публична покана ID 9031690 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на мултимедиен проектор и екран за проектор за нуждите на Общински детски комплекс – Провадия“

ОП-19-2014/08.07.2014 Публична покана с ID 9031760 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на Община Провадия“

ОП-18-2014/08.07.2014 Публична покана ID 9031680 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на електрическа пекарна за нуждите на Домашен социален патронаж - гр. Провадия“

ОП-11-2014/07.07.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020“

ОП-10-2014/07.07.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разпространение на информация и публичност по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020“

ОП-17-2014/03.07.2014 Публична покана ID 9031207 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Експлоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отпадъци – Провадия“Обяви, съобщения

Заповед за прекратяване категория на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП – ПР за УПИ VІІІ-179 и УПИ ІХІ-179 в кв. 53 по плана на с. Равна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 21.10.2021г. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 101/15.10.2021г.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен ПУП-ПП за ПИ56143.46.19 по КК на с. Петров дол, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®