GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление за ИП с възложител


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната средаОБЩИНА ПРОВАДИЯ


У В Е Д О М Я В А

засегнатото население за инвестиционно предложение за:
“Разширение към съществуващо предприятие за преработка на животински субпродукти и изграждане на локална пречиствателна станция за производствени отпадъчни води” в ПИ 58503.171.7, урбанизирана територия с площ 6399кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител „Кейсинг България“ ЕООД.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39.


Дата: 30.07.2021г.


За повече информация


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®