GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2, от ЗУТ за разрешение на ПУП – ПЗ гр. Провадия ПИ №58503.171.12


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варненска на основание чл. 124 б, ал. 2, от ЗУТ съобщава на заинтересуваните че със Решение №44-771/30.01.2019г. на Общински съвет Провадия е издадено разрешение за изработване ПУП – ПЗ /план за застрояване/ в обхват поземлен имот 58503.171.12 по кадастралната карта на гр. Провадия в местността „До прелеза”, собственост на „Класик Ауто 16” ООД гр. Варна . С този подробен устройствен план ПУП- ПЗ ще се промени конкретното предназначение на имота от „нива” в „за автоморга и складова база”, определят се оптималните застроителни показатели, начин и характер на бъдещото застрояване и се прецизира градоустройствения режим на имота.


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
/съгласно Заповед №294/08.02.2019г.
на Кмета на Община Провадия/

Анатоли Атанасов
Зам. Кмет на Община Провадия


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®