GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 8/06.02.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтерисованите лица, че на 06.02.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Румен Атанасов Русев – заявление с вх. № СД 01-8/06.02.2019 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Китен, община Провадия, област Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 950 кв. м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/ включено в урегулиран поземлен имот II – 78 /две – планоснимачен номер седемдесет и осем/ в квартал 24 /двадесет и четири/ по плана на селото, при граници: от двете страни улици и поземлен имот I – 79, заедно с построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”

инж. Пеньо Георгиев Ганев /Началник отдел „УТЕОС“/


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®