GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 105/21.12.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 21.12.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Цветан Янчев – заявление с вх. № СД 01- 105/21.12.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в гр.Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 277 кв.м., включено в УПИ ХІІ - 1729, в кв. 52 по плана на гр. Провадия, заедно с построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ 25 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ ХІII-1730, УПИ ХІ.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

инж. Пеньо Ганев Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®