GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Проекти за наредби и програми

НАЧАЛОНачало

18.10.2021г. - Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Провадия

14.05.2021г. - Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили относно Наредба №28 за реда, начина и условията за отпускане на финансова помощ за лечение на жители на община Провадия

14.05.2021г. - Протокол от обявен обществен достъп по Проект за Н А Р Е Д Б А №28 за реда, начина и условията за отпускане на финансова помощ за лечение на жители на община Провадия

26.04.2021г. - Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия

22.04.2021г. - Протокол за обществен достъп, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Провадия и предложение вх.№989/20.04.2021г.

13.04.2021г. - Уведомление по реда на чл. 26, ал. 2 за приемане на Проект на Наредба № 28

13.04.2021г. - Проект за Н А Р Е Д Б А№28 за реда, начина и условията за отпускане на финансова помощ за лечение на жители на община Провадия

13.04.2021г. - Доклад за приемане на Проект за Н А Р Е Д Б А№28 за реда, начина и условията за отпускане на финансова помощ за лечение на жители на община Провадия

31.03.2021г. - Доклад

22.03.2021г. - Уведомление по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

22.03.2021г. - Доклад вх.№923 от 22.03.2021г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия

19.03.2021г. - Уведомление

19.03.2021г. - Проект на Наредба №20 за условията, реда за използване на спортни обекти

23.02.2021г. - Справка по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили относно Проект за допълнение и изменение на Наредба № 14 на Общински съвет - Провадия

21.01.2021г. - Уведомление изх.№ РД9100-130/21.01.2021г. по чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА

21.01.2021г. - Доклад за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на община Провадия.

29.12.2020г. - Справка по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили относно Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия.

16.12.2020г. - Справка по чл. 69, ал.2 от АПК за предложения и становища, постъпили относно Проект на План – сметка за приходите и разходите за дейност „Чистота“ и за определяне на размера на такса „битови отпадъци“ за 2021 година.

09.12.2020г. - Обява с изх. №РД 0700-335 от 09.12.2020 г.по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

09.12.2020г. - Доклад с изх. №РД 0700-334 от 09.12.2020 г. относно приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси ш цени на услуги на територията на община Провадия

01.12.2020г. - Справка по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили относно Проект на Наредба № 27 за подпомагане на даровити деца и младежи от Община Провадия

19.11.2020г. - Уведомление с изх. №РД 0700-330 от 19.11.2020 година относно Доклад за обсъждане на План – сметка за приходите и разходите за дейност „Чистота” за 2021 година и размера на такса „Битови отпадъци”

13.11.2020г. - Уведомление с изх. №РД 0700-326 от 13.11.2020 г. по чл.66, ал.1 и 2 от АПК.

13.11.2020г. - Приложение №1 към Доклад с изх. №РД 0700-325 от 13.11.2020 година.

13.11.2020г. - Доклад с изх. №РД 0700-325 от 13.11.2020 година за обсъждане на План – сметка за приходите и разходите за дейност “Чистота” за 2021 година и размера на такса “Битови отпадъци”

10.11.2020г. - Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА във връзка с проект на Правилник за изм. на Правилника за организацията и дейността на ОбС Провадия и протокол за обявен обществен достъп

29.10.2020г. - Уведомление по чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА

29.10.2020г. - Доклад за обсъждане на Проект на Наредба № 27 за подпомагане на даровити деца и младежи от Община Провадия

20.10.2020г. - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

20.10.2020г. - Доклад вх. № 684, относно Правилник за изменение и допълнение на Правилника за органазицята и дейността на ОбС Провадия

19.10.2020г. - Справка по чл. 26.ал. 3 от ЗНА относно Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Провадия

17.09.2020г. - Уведомление изх. № РД9100-1291 от 17.09.2020г.

17.09.2020г. - Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Провадия

17.09.2020г. - Доклад изх. № РД0700-262 от 17.09. 2020 г. за приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Провадия

04.09.2020г. - Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА във връзка с проект на Правилник за изм. на Правилника за организацията и дейността на ОбС Провадия и протокол за обявен обществен достъп

04.08.2020г. - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

04.08.2020г. - Доклад вх.№564, относно Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС Провадия, мандат 2019-2023 год.

24.04.2020г. - Справка по чл.26, ал. 5 от ЗНА във връзка с проект за изменение допълнение на Наредба №18 на ОбС- Провадия

24.04.2020г. - Справка по чл.26, ал. 5 от ЗНА във връзка с проект за изменение допълнение на Наредба № 8 на ОбС- Провадия

10.04.2020г. - Справка по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили относно Проект за приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Провадия

09.04.2020г. - Доклад относно Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет – Провадия на проект за изменение на Наредба № 18 за дейността на домашен социален патронаж в Община Провадия ведно с предварителна оценка на въздействието

09.04.2020г. - Обява по чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

09.04.2020г. - Доклад относно Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет – Провадия на проект за изм. и доп. на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Провадия ведно с предварителна оценка

09.04.2020г. - Обява по чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

09.03.2020г. - Проект за Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Провадия

09.03.2020г. - Доклад ведно с предварителна oценка на въздействието

09.03.2020г. - Уведомление по чл. 26 от ЗНА

21.02.2020г. - Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА и Протокол

21.01.2020г. - Обява по чл.26, ал. 2 и ал.4 от ЗНА

21.01.2020г. - Доклад с вх.№178 от 21.01.2020г., относно проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия, мандат 2019-2023г.

21.01.2020г. - Проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия, мандат 2019-2023г.

14.01.2020г. - Уведомление

12.12.2019г. - Обява на основание чл.26, ал.2 ал.4 от ЗНА

12.12.2019г. - Доклад за изменение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Провадия

14.11.2019г. - Обява на основание чл.26, ал.2 ал.4 от ЗНА

14.11.2019г. - Доклад за изменение на Наредба №11 за условията и реда за установяване на жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти.

19.09.2019г. - Обява на основание чл.26, ал.2 ал.4 от ЗНА

19.09.2019г. - Докладна записка вх.№2518/16.09.2019г. от Ивайло Илиев Илиев – общински съветник, относно проект за изменение на Наредба 14 за определяне размера на местните данъци на територията на общ. Провадия

08.08.2019г. - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

08.08.2019г. - Доклад с изх. № РД 07 00 – 216/ 07.08.2019г. от кмета на Община Провадия относно предложение за изменение на Наредба 25 за управление на отпадъците на територията на Община Провадия

24.06.2019г. - 1. Обява на основание чл.26, ал.2 ал.4 от ЗНА

24.06.2019г. - Доклад с изх.№РД 0700-171 от 24.06.2019г. от кмета на Община Провадия относно предложение за изменение и допълнение на Наредба 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Провадия

21.06.2019г. - Обява на основание чл.26, ал.2 ал.4 от ЗНА

21.06.2019г. - Докладна записка вх.№2381/20.06.2019г. от Ивайло Илиев Илиев – общински съветник, относно проект за изменение на Наредба 14 за определяне размера на местните данъци на територията на общ. Провадия

27.05.2019г. - Обява по чл.26 ал.2 и ал.4 от Закона за Нормативните актове

27.05.2019г. - Доклад с изх.№РД 0700-142 от 27.05.2019 от кмета на Община Провадия относно предложение за изменение и допълнение на Наредба 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Провадия

27.05.2019г. - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

27.05.2019г. - Доклад за проект за изменение и допълнение на наредба №24 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Провадия

20.02.2019г. - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

20.02.2019г. - Проект за изменение на Наредба №14 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Провадия

06.02.2019г. - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

06.02.2019г. - Проект за изменение на „Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в Община Провадия“

18.01.2019г. - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

18.01.2019г. - Проект за изменение на Наредба №11 за условията и реда за установяване на жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти.

08.11.2018г. - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

08.11.2018г. - Доклад с изх. №РД 0600-269 от 08.11.2018г. от Кмета на Община Провадия относно предложение за изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в Община Провадия

08.11.2018г. - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

08.11.2018г. - Доклад с изх. №РД 0600-268 от 08.11.2018г. от Кмета на Община Провадия относно предложение за изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

23.04.2018 - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

23.04.2018 - Доклад с изх.№ РД 0700-79-(2) от Кмета на Община Провадия, относно проект за изменение на Наредба № 19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия

20.04.2018 - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

20.04.2018 - Доклад с вх. №1716/20.04.2018г. от Христо Гичев - председател на ОбС Провадия, относно проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Провадия

05.01.2018 - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

05.01.2018 - Доклад с вх.№1522/05.01.2018г. от Христо Гичев - председател на ОбС Провадия, относно проект за изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

18.12.2017 - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

18.12.2017 - Докладна записка с вх. №1490/18.12.2017 от Христо Гичев - председател на ОбС Провадия, относно изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия

27.11.2017 - Доклад за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия

27.11.2017 - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

30.10.2017 - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

30.10.2017 - Доклад за промяна на Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в община Провадия

20.09.2017 г. - Справки за отразяване на постъпилите предложения по проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Провадия

04.08.2017 г. - Проект на правила за подпомагане на даровити деца и младежи в община Провадия

04.08.2017 г. - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

21.07.2017 г. - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

21.07.2017 г. - Доклад за обсъждане и приемане на проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Провадия

21.07.2017 г. - Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Провадия

23.06.2017 г. - Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Провадия

23.06.2017 г. - Доклад за обсъждане и приемане на проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на Община Провадия

23.06.2017 г. - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове

19.06.2017 - Обява на основание чл.26 ал.2 и ал.4 от закона за нормативните актове

19.06.2017 - Доклад за изменение и допълнение на "Наредба №17 за управление на общинските пътища на територията на община Провадия"

11.04.2017 - Проект за изменение на "Наредба № 5" за условията и реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Провадия на ОбС - Провадия

11.04.2017 - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове

20.02.2017 - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове

20.02.2017 - Доклад за промяна на Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община Провадия

30.12.2016 - Доклад с вх.№834-предложение за изменение на Наредба №1 за общ.ред и сигурност на гражданите в общ.Провадия

30.12.2016 - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

18.11.2016 - Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие

18.11.2016 - Доклад предложение за проект Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Провадия

18.11.2016 - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

18.11.2016 - Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община Провадия

18.11.2016 - Доклад предложение за обсъждане и приемане Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи

18.11.2016 - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

16.11.2016 - Съобщение за промяна на срока за приемане на предложения и становища по проекта за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Провадия

15.11.2016 - Съобщение за изменение на Наредба №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Об

15.11.2016 - Съобщение

11.11.2016 - Доклад и проект за изменение Наредба №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Провадия.

11.11.2016 - Обява по чл.26, ап.2 от ЗНА

10.11.2016 - Проект за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Провадия

10.11.2016 - Обява по чл.26, ап.2 от ЗНА

10.11.2016 - Доклад за проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Провадия

31.10.2016 - Обява по чл.26, ал.2 от ЗН

31.10.2016 - №758-Доклад за предложение за нова Наредба №20

31.10.2016 - Проект на Наредба №20 за условията, реда и критериите за фин.подпомагане на спортните организации и туристическите дружества

30.09.2016 - Обява на основание чл.26, ал.2 от ЗНА

30.09.2016 - Вх. №704/30.09.2016г. Доклад от Христо Гичев - председател на ОбС Провадия, относно Предложение за обсъждане и приемане на изменение на Наредба №5 за условията и реда за провеждане на търговска дейност на територията на обшина Провадия

08.07.2016 - Доклад за приемане на Правила за ползване на училищните автобуси

04.07.2016 - ДОКЛАД

12.04.2016 - Доклад № РД 0700-63 / 12.04.2016г. за изменение Наредба №8

12.04.2016 - Обява изменение Наредба №8

12.04.2016 - Доклад №357 / 12.04.2016г. за изменение Наредба № 2

12.04.2016 - Обява изменение Наредба №2

12.04.2016 - Обява на основание чл.26, ал.2 от ЗНА

12.04.2016 - Доклад входящ №351 от Стоян Гигов-председател на ПК "Образование.." относно проект за изменение и допълнение в Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в общ.Провадия

02.02.2016 - Докладна записка с вх. №170/29.01.2016 от Капка Радева - председател на временна комисия за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия

02.02.2016 - Обява

12.01.2016 - Обява на основание чл.26, ал.2

12.01.2015 - Докладна с вх. №123 от 11.01.2016г.

04.12.2015 - Докладна с изх. №РД 0700-240 от 04.12.2015г. относно Наредба 2

04.12.2015 - Oбява промяна наредба 8

04.12.2015 - Доклад - Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия проект за изменение на Наредба №8

10.07.2015 - Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия проект за изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия

11.05.2015 - Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия проект за изменение на Правилника за реда за използване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спом

08.05.2015 - Доклад - Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия проект за изменение на Наредба №8

11.03.2015 - Докладна относно изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия

11.03.2015 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за изменение и допълнение Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия

12.11.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет - Провадия на проект за допълнение на „Наредба № 11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти” на ОбС - Провадия

12.11.2014 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за допълнение на „Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“ на ОбС – Провадия

14.05.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет - Провадия на проект за допълнение на „Наредба № 11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти” на ОбС - Провадия

14.05.2014 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за допълнение на „Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“ на ОбС – Провадия

14.05.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет - Провадия на проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” на ОбС – Провадия

14.05.2014 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за изменение и допълнение на „Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ на ОбС – Провадия.

14.05.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от ОбС провадия на проект за изменение и допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия“

14.05.2014 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за изменение и допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия“

08.04.2014 - Приложение № 2 и Приложение № 3 към Наредба № 9 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия

08.04.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за нова Наредба №9 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия

11.03.2014 - Проект на Наредба № 21 - За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или на части от тях

11.03.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект на „Наредба № 21 - За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или на части от тях ”.

11.03.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия на проект за изменение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

11.03.2014 - Обява за набиране на предложения и становища по проект за промяна на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия

28.01.2014 - Oбява за приемане на предложения и становища по проект за допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия

28.01.2014 - Предложение за обсъждане на допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия

03.12.2013 - Обява за набиране на предложения и становища по проект на нова Наредба № 9 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия

03.12.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия на проект за нова Наредба № 9 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета ...

03.12.2013 - Проект на наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Провадия

13.11.2013г. - Обява за набиране на предложения за изменения на„Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”.

13.11.2013г. - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”.

11.09.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за изменение и допълнение на „Наредба № 1 за обществения ред и сигурност на гражданите в община Провадия”

11.09.2013 - ДОКЛАД oтносно предоставяне за публично обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия на “Общински план за развитие на община Провадия за периода 2014 – 2020 година”

10.09.2013 - Проект на Общински план за развитие на община Провадия за периода 2014 – 2020 година

11.07.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

11.07.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

08.07.2013 - Предложение за за изменение на "Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия"

08.07.2013 - Обява за приемане на предложения и становища за изменение на "Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия"

16.04.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

16.04.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

13.03.2013 - Предложение за обсъждане на допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия

13.03.2013 - Oбява за приемане на предложения и становища по проект за допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия

13.03.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

13.03.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

11.03.2013 - Проект на „Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Провадия”

11.03.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект на „Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Провадия”

11.03.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за предложения и становища по проект на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма

11.03.2013 - Проект на „Наредба №20 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в Община Провадия“

11.03.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект на „Наредба №20 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в Община Провадия“

11.03.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект на „Наредба №20 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в Община Провадия“

17.01.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”.

17.01.2013 - Предложение за обсъждане и приемане на проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”.Обяви, съобщения

Заповед за прекратяване категория на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП – ПР за УПИ VІІІ-179 и УПИ ІХІ-179 в кв. 53 по плана на с. Равна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 21.10.2021г. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 101/15.10.2021г.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен ПУП-ПП за ПИ56143.46.19 по КК на с. Петров дол, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®