GBC
Размер на шрифта: - / +

Процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП - архив

НАЧАЛОНачало

21.07.2014 - Разяснения относно постъпили запитвания във връзка с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия“

10.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на оферти по публична покана с предмет „Доставка на мултимедиен проектор и екран за проектор за нуждите на Общински детски комплекс - Провадия”

08.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на оферти по публична покана с предмет „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на Община Провадия”

08.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на оферти по публична покана с предмет „Доставка и монтаж на електрическа пекарна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Провадия ”

07.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020“

07.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Разпространение на информация и публичност по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020“

03.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на оферти по публична покана с предмет „Експлоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отпадъци - Провадия ”

03.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на ОДЗ „Снежанка“ – гр. Провадия“

03.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на ІІ ЦДГ „Пролет“ – гр. Провадия“

30.06.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия“

30.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9031760 в РОП с предмет “Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на Община Провадия ”

30.06.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт Общинска пътна мрежа, в т.ч. път VAR 2219 /III-731, Блъсково-Храброво/ - Овчага – Черковна /ІІІ-2082/; път VAR 2220 /ІІІ-731, Храброво-Комарево/ - /І

30.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9031690 в РОП с предмет “Доставка на мултимедиен проектор и екран за проектор за нуждите на Общински детски комплекс - Провадия”

30.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9031680 в РОП с предмет “Доставка и монтаж на електрическа пекарна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Провадия ”

25.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9031207 в РОП с предмет “Eксплоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отпадъци - Провадия ”

23.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9031014 в РОП с предмет “Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІ-1350, кв.180 в гр. Провадия”

12.06.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ID 9030445, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ“

05.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9030115 в РОП с предмет „Изграждане на Център за ромска култура чрез инженеринг, финансирано със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите““

29.05.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка чрез рамково споразумение с предмет „Текущ ремонт на улична пътна мрежа в гр. Провадия, включително участък от път ІІІ-208 и съставните села на община Провадия“

27.05.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9029756 в РОП с предмет „Изграждане на Център за ромска култура чрез инженеринг, финансирано със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите““

16.05.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9029407 в РОП с предмет „Възстановяване на екопътека „Овеч“ – гр. Провадия, финансирана по Публично инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите““

13.05.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Ремонт на улична пътна мрежа в община Провадия, финансиран със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“”

10.05.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет : „Ремонт на тротоарни настилки в община Провадия“

09.05.2014 - Разяснение по обществена поръчка с предмет „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020"

08.05.2014 - Решение № 954 от 08.05.2014 г. на Кмета на Община Провадия за промяна по обществена поръчка с предмет „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020"

30.04.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Провадия”

30.04.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9028838 в РОП с предмет „Периодични доставки на строителни, ВиК и ел. материали и инструменти за нуждите на Община Провадия“

24.04.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разпространение на информация и публичност по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

24.04.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

10.04.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на ОДЗ „Снежанка“ – гр. Провадия“

10.04.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на ІІ ЦДГ „Пролет“ – гр. Провадия“

28.03.2014 - РАЗЯСНЕНИЯ относно постъпили запитвания във връзка с документация за участие в открита процедура с предмет:„Ремонт на улична пътна мрежа в община Провадия, финансиран със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на региони"

28.03.2014 - РАЗЯСНЕНИЯ Относно постъпили запитвания във връзка с документация за участие в открита процедура с предмет: Ремонт на тротоарни настилки в Община Провадия“

28.03.2014 - Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Текущ ремонт на улична пътна мрежа в гр. Провадия, включително участък от път ІІІ – 208 и съставните села на община Провадия“

24.03.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9027325 в РОП с предмет „Възстановяване на екопътека „Овеч“ – гр. Провадия“

18.03.2014 - Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в община Провадия“

07.03.2014 - Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За участие в открита процедура с предмет: „Ремонт на улична пътна мрежа в община Провадия, финансиран със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите““

25.02.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9026243 в РОП с предмет „Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на Община Провадия“

21.02.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9026113 в РОП с предмет „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Провадия“

12.02.2014 - Документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД, гр.Провадия" с Възложител - "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД

11.02.2014 - Разяснения относно обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Провадия“

10.02.2014г. - Разяснения относно обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Провадия“

31.01.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „ Доставка на пътни знаци и табели“.

28.01.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в община Провадия“

16.01.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9024812 в РОП с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Провадия“

30.12.2013 - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Провадия“

17.12.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9024020 в РОП с предмет „Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на община Провадия“

12.12.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9023867 в РОП с предмет „Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на община Провадия“

05.12.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9023447 в РОП с предмет „Изработване на технически проекти за обекти „Основен ремонт на аварирали участъци от път VAR 2217 /III -731, Черноок – Градинарово/ - Славейково“,„Основен ремонт...

05.12.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9023443 в РОП с предмет „Изработване на технически проекти за обекти „Основен ремонт на аварирали участъци от път VAR 2220 /III -731 /Храброво – Комарево/ - /ІІІ – 208/“, „Основен ремонт...

05.12.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9023438 в РОП с предмет „Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на община Провадия“

28.11.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет : „Текущо поддържане на третокласен път ІІІ-208 в урбанизираната територия на гр. Провадия“

26.11.2013 - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пътни знаци и табели“

26.11.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9022854 в РОП с предмет „Доставка на лични предпазни средства за персонала на звеното по проект BG051PO001-5.1-04-0191-C0001 „Помощ в дома“

07.11.2013 - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия“

29.10.2013 - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Текущо поддържане на третокласен път ІІІ – 208 в урбанизираната територия на гр. Провадия“

28.10.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9021550 в РОП с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Провадия“

17.10.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9021159 в РОП с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Провадия“

16.10.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Изграждане на ул. „Патриарх Евтимий“ от осова точка 265 до осова точка 265` в кв. 64, гр. Провадия“

09.10.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации, аудио техника, цветна копирна лазерна машина, машина за унищожаване на документи и безжичен рутер за нуждите на Община Провадия“,

08.10.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на графично-скопичен рентгенов апарат – втора употреба за нуждите на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД“

03.10.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9020634 в РОП с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І-ви до VІІІ-ми клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Градинарово, община Провадия, област Варна“

03.10.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9020622 в РОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Щастливо детство" - с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна“

03.10.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9020635 в РОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа“ с три обособени позиции

24.09.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия и изграждане на „джобове“ за поставяне на контейнери за смет на територията на община Провадия”

20.09.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изработване на технически проект за обект „Ремонт и възстановяване на аварирали участъци по път VAR 3218 Блъсково – Китен“, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 година з

18.09.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по участъци от път VAR 3218 - /III-731/ - Блъсково – Китен – Граница общ. /Провадия – Дългопол/ - Дългопол - /ІІІ-208/”

18.09.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на път VAR 1215 - /III-208/ - Провадия – Добрина – Граница общ. /Провадия – Девня/ - Девня - /І-2/”

10.09.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ул. „Патриарх Евтимий“ от осова точка 265 до осова точка 265` в кв. 64, гр. Провадия“

09.09.2013 - Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Изграждане на ул. „Патриарх Евтимий“ от осова точка 265 до осова точка 265` в кв. 64, гр. Провадия“

04.09.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Ремонт на улична пътна мрежа – гр. Провадия“

04.09.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ул. „Патриарх Евтимий“ от осова точка 265 до осова точка 265` в кв. 64, гр. Провадия“

27.08.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ по проект BG051PO002/12/2.2-07-A12-22-44 „Общинска администрация Провадия –компетентна и ефективна“...

22.08.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране...

20.08.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на изнесени обучения на Общинска администрация Провадия и чуждоезиково обучение по проект BG051PO002/12/2.2-07-A12-22-44

09.08.2013 - Документация за участие в открита процедура с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия и изграждане на „джобове“ за поставяне на контейнери за смет на територията на Община Провадия“

01.08.2013 - Решение №1685 от 01.08.2013 година на Кмета на Община Провадия за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия“

31.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на графично – скопичен рентгенов апарат - втора употреба за нуждите на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД“

25.07.2013 - Документация за обществена поръчка чрез публична покана ID № 9018059 в РОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Бозвелийско““

23.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Основен ремонт на път VAR 3218 - /III-731/ - Блъсково – Китен – Граница общ. /Провадия – Дългопол/ - Дългопол - /ІІІ-208/“

23.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Основен ремонт на път VAR 1215 - /III-208/ - Провадия – Добрина – Граница общ. /Провадия – Девня/ - Девня - /І-2/“

22.07.2013 - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет " Ремонт на улична пътна мрежа в гр. Провадия"

17.07.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на течни горива (бензин А-95Н, бензин А-98Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за зареждане на моторни превозни средства на Община Провадия...

17.07.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство““

15.07.2013 - Документация за обществена поръчка чрез публична покана с ID №9017694 в РОП с предмет: „Доставка на рентгенова тръба за нуждите на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД – гр. Провадия“

12.07.2013 - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране, публичност и

12.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставка на строителни, ВиК и ел. материали и инструменти за нуждите на Община Провадия” със следните обособени позиции:

09.07.2013 - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране, публичност и

08.07.2013 - Разяснения във връзка с документацията за участие в открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на изнесени обучения на общинска администрация Провадия и чуждоезиково обучение по проект BG051PO002/12/2.2-07-A12-22-44 „Общинска ...

08.07.2013 - Разяснения във връзка с документацията за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, аудио техника, цветна копирна лазерна машина, машина за унищожаване на документи и безжичен рутер за нуждите на Община Провадия“

08.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улична пътна мрежа в гр. Провадия“

08.07.2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Одит на изпълнението на дейности по проекта BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство“

04.07.2013 - Разяснения във връзка с документацията за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, аудио техника, цветна копирна лазерна машина, машина за унищожаване на документи и безжичен рутер за нуждите на Община Провадия“

01.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия“ с обособени позиции:

01.07.2013 - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране, публичност и

28.06.2013 - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране, публичност и

21.06.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“по проект BG051PO002/12/2.2-07-A12-22-4„Общинска администрация Провадия –компетентна и ефективна“ финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет“...

20.06.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране, публичност и визуална ...

20.06.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на изнесени обучения на общинска администрация Провадия и чуждоезиково обучение» по проект BG051PO002/12/2.2-07-A12-22-44 „Общинска администрация Провадия ...

17.06.2013 - Документация за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, аудио техника, цветна копирна лазерна машина, машина за унищожаване на документи и безжичен рутер за нуждите на Община Провадия“

17.06.2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Общинска администрация- Провадия“ с две обособени позиции

06.06.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство““

05.06.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Обучение на наетия персонал в Звеното по проект BG051PO001-5.1.04-0191-C0001 „Помощ в дома““

27.05.2013 - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство““

22.05.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива (бензин А-95H, бензин А-98Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за зареждане на моторните превозни средства на Община Провадия с периодична покупка от търговски обект (бензинос

10.05.2013 - Решение за промяна в сроковете по открита процедура с предмет: „Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство“, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., съфинансирана от ЕСФ"

30.04.2013 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обучение на наетия персонал в Звеното по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство““.

30.04.2013 - Документи към ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изработване на раб.проект за реконстр. и изгр. на водопроводна мрежа в с. Манастир, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиц. проекти”

30.04.2013 - ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изработване на раб.проект за реконстр. и изгр. на водопроводна мрежа в с. Манастир, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиц. проекти”

29.04.2013 - Открита процедура по ЗОП с предмет:„Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство““, финансиран по ОП "РЧР" 2007-2013г., съфинансирана от ЕСФР."

26.02.2013 - Съобщение за отваряне на пликове с надпис "Прелагана цена" за обществена поръчка "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна - Провадия" ЕООД, гр. Провадия"

19.02.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на течно гориво за отопление за нуждите на Дом за възрастни хора с увреждания – гр. Провадия и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково

19.02.2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на Община Провадия"

2013 - Обявление за обществена поръчка "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна - Провадия" ЕООД, гр. Провадия"

2013 - Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на текущ и окончателен одит на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: “Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ – гр. Провадия..."

2013 - Публична покана с предмет "Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Провадия“

2013 - Публична покана по ЗОП на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І-ви до VІІІ-ми клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Блъсково, област Варна”

2013 - Публична покана с предмет „Периодична доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ДВФУ-гр. Провадия и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Блъсково, община Провадия ”

2012 - Публична покана по ЗОП на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас ” с две обособени позиции

2012 - Публична покана по ЗОП на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Градинарово с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас” с две обособени позиции

2012 - Публична покана по ЗОП на ОУ „Христо Ботев“ – с. Житница с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас ” с две обособени позиции

2012 - Публична покана по ЗОП на ОУ „Васил Левски“ – с. Бозвелийско с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас” с две обособени позиции

2012 - Съобщение за прекратяване на обществена поръчка по позиция 1 с предмет: "Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД, гр.Провадия"

2012 - Съобщение за отваряне на пликовете с надпис: „Предлагана цена” за обществена поръчка с предмет: "Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД, гр.Провадия"

2012 - Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД, гр.Провадия" по две обособени позиции

2012 - Публична покана с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за сезон 2012 – 2013 година“

2012 - Публична покана с предмет:"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Провадия със срок една година от подписването на договора за доставка."

2012 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““

2012 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““

2012 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““

2012 - Информация по открита процедура с предмет "Извършване на СМР по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Разяснения от 20.07.2012 година по открита процедура с предмет "Извършване на СМР по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Разяснения от 18.07.2012 година по открита процедура с предмет "Извършване на СМР по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Разяснения от 18.07.2012 година по открита процедура с предмет "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Разяснения от 16.07.2012 година по открита процедура с предмет "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Разяснения от 16.07.2012 година по открита процедура с предмет "Извършване на СМР по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Публична покана с предмет: „Извършване на строителен надзор на обекти, финансирани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за овладяване и преодоляване на последици от бедствия“

2012 - Публична покана с предмет - „Основен ремонт на общинска пътна мрежа VAR 1215 /ІІІ-208/ Провадия – Добрина – Манастир – граница община Девня“

2012 - Открита процедура с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по проект ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия”

2012 - Открита процедура с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия”

2012 - Публична покана с предмет: „Извършване на одит на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““

2012 - Публична покана с предмет "Извършване на строителен надзор по проект "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия"

2012 - Публична покана по ЗОП – „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““ - част 2

2012 - Публична покана по ЗОП – „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““ - част 1Обяви, съобщения

Заповед за прекратяване категория на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП – ПР за УПИ VІІІ-179 и УПИ ІХІ-179 в кв. 53 по плана на с. Равна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 21.10.2021г. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 101/15.10.2021г.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен ПУП-ПП за ПИ56143.46.19 по КК на с. Петров дол, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®