GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Наредби

НАЧАЛОНачало

16.08.2021г. - Наредба №19 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия

21.05.2021г. - НАРЕДБА №2 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

07.05.2021г. - Наредба №26 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Провадия

29.04.2021г. - Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия, изм. и доп. с реш. №20-352/28.04.2021г.

06.04.2021г. - Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Провадия, изм. и доп. с решение №19-325/30.03.2021г.

11.01.2021г. - НАРЕДБА № 9 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

05.01.2021г. - Наредба №27 за подпомагане на даровити деца и младежи в община Провадия, приета с решение №16-259 от 29.12.2020г.

05.05.2020г. - Наредба №18 за дейността на домашен социален патронаж в община Провадия изм. с Решение № 8-136 от 29.04.2020г.

27.01.2020г. - Наредба № 25 за управление на отпадъците на територията на Община Провадия

20.01.2020г. - НАРЕДБА №11 "За условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти" Съгласно Решение №3-32/23.12.2019г. в сила от 14.01.2020г.

04.07.2019г. - НАРЕДБА №24 за условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Провадия

09.05.2019г. - НАРЕДБА №1 за обществен ред и сигурност на гражданите в община Провадия

11.01.2018 - НАРЕДБА №17 за управление на общинските пътища на територията на община Провадия

02.06.2017 - Н А Р Е Д Б А №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община Провадия

17.01.2017 - Н А Р Е Д Б А №22 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

30.04.2014 - НАРЕДБА № 21 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА ДО ШЕСТА КАТЕГОРИЯ, НЕЗАКОННИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.225, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯАТА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ

31.01.2018г. - Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в Община Провадия

2011 - НАРЕДБА №3 за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи на територията на община Провадия

2017 - НАРЕДБА №5 за условията и реда за провеждане на търговската дейност на територията на община Провадия

2010 - НАРЕДБА №10 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Провадия

2010 - НАРЕДБА №12 за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост на Община Провадия в търговските дружества

2010 - НАРЕДБА №13 за изграждане, стопанисване и опазване на залената система на територията на община Провадия

2010 - НАРЕДБА №15 за организацията и дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания в община Провадия

2010 - НАРЕДБА №16 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в община ПровадияОбяви, съобщения

Заповед за прекратяване категория на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП – ПР за УПИ VІІІ-179 и УПИ ІХІ-179 в кв. 53 по плана на с. Равна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 21.10.2021г. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 101/15.10.2021г.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен ПУП-ПП за ПИ56143.46.19 по КК на с. Петров дол, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®