GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Обявления и информация

НАЧАЛОНачало

13.10.2021г. - Информация по приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „Варна Фууд“ ООД

05.10.2021г. - ОС“Земеделие“Провадия обявява 26 бр. Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на Община Провадия

04.10.2021г. - Уведомление по чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „Варна Фууд“ ООД

01.10.2021г. - Информация по Приложение 2 /чл.6 от НУРИОВС/ за ИП с възложител "ЗСК-Девня" АД

01.10.2021г. - Информация по Приложение 2 /чл.6 от НУРИОВС/ за ИП с възложител „САЛЛА ЕСТЕЙТ“ ЕООД

27.09.2021г. - Информация по Приложение 2 /чл. 6 от НУРИОВОС/ за ИП с възложител ЕТ „ТОМАС – ЯНКО ГОРАНОВ“

23.09.2021г. - Обява съгласно чл. 74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за изготвен проект на картата на масивите за ползване и землищата на с. Петров дол и с. Кривня 2021 - 2022г.

20.09.2021г. - Уведомление по чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „САЛЛА ЕСТЕЙТ“ ЕООД

08.09.2021г. - Инвестиционно предложение "Добив и първична обработка на варовици от находище" Петров дол в землището на Петров дол, община Провадия

31.08.2021г. - Заявление

31.08.2021г. - Уведомление по чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС за ИП с възложител Емилия Ангелова

30.08.2021г. - Информация от мониторинг на РЗИ Варна за качеството на питейната вода

27.08.2021г. - Информация по чл. 19 от ЗУО

19.08.2021г. - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ"

19.08.2021г. - Доклад за обследване на улично осветление на територията на Община Провадия

19.08.2021г. - Постановено Решение № ВА-64/ЕО/2021 за преценяване необходимостта от екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Провадия за периода 2021 – 2027г

09.08.2021г. - Обява за инвестиционно предложение (ИП) с възложител ЕТ „ТОМС – ЯНКО ГОРАНОВ“

06.08.2021г. - Обявяване на Заповед №РД21-07-170/15.07.2021г.на ОДЗ за комисиите по чл.37в,ал.1 за 2021-2022 стопанска година.

06.08.2021г. - Обявяване на График на заседанията на комисията назначена със Заповед на ОД“Земеделие“ за землищата на Община Провадия за 2021-2022 стопанска година.

05.08.2021г. - Съобщение за класиране на кандидатите при провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Началник отдел УТЕОС при Община Провадия

05.08.2021г. - Съобщение за резултатите от проведен тест във връзка с конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Началник отдел УТЕОС при Община Провадия

05.08.2021г. - Обява на ОСЗ Провадия за изготвяне на предварителни регистри на имотите съгласно чл.72 от ППЗСПЗЗ 2021/2022 г.

03.08.2021г. - Съобщение за резултатите от проведен тест във връзка с конкурс за назначаване на на държавен служител на длъжността Директор на Дирекция „ХД“ при Община Провадия

03.08.2021г. - Съобщение за резултатите от проведен тест във връзка с конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Началник на отдел "АИО" при Община Провадия

30.07.2021г. - Система за определяне на рeзултатите за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Директор на Дирекция „ХД“ при Община Провадия

30.07.2021г. - Система за определяне на рeзултатите за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Директор на Дирекция „УТИПП и МДТ“ при Община Провадия

30.07.2021г. - Система за определяне на рeзултатите за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел УТЕОС в Дирекция „УТИПП и МДТ“ при Община Провадия

30.07.2021г. - Система за определяне на рeзултатите за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „АИО“ при Община Провадия

30.07.2021г. - Уведомление за ИП с възложител "Кейсинг България" ЕООД

29.07.2021г. - Списък на допуснатите кандидатри и списък на недопуснатите кандидати за заемане на длъжността Директор на детска градина – 1 щ.бр. в ДГ Пролет гр. Провадия

29.07.2021г. - Списък на допуснатите кандидатри и списък на недопуснатите кандидати за заемане на длъжността Директор на детска градина – 1 щ.бр. в ДГ Снежанка гр. Провадия

21.07.2021г. - Информация за провеждане на тест във връзка с конкурс за 1 щ.бр. Началник отдел „АИО“ в Община Провадия

21.07.2021г. - Информация за провеждане на тест във връзка с конкурс за 1 щ.бр. Директор на Дирекция „ХД“ в Община Провадия

21.07.2021г. - Информация за провеждане на тест във връзка с конкурс за 1 щ.бр. Началник отдел „УТЕОС“ в Община Провадия

21.07.2021г. - Информация за провеждане на тест във връзка с конкурс за 1 щ.бр. Директор на Дирекция „УТИПП и МДТ“ в Община Провадия

16.07.2021г. - Списък на не допуснатите кандидати до участие в конкурс за 1щ. бр. Началник отдел "АИО" в Община Провадия

16.07.2021г. - Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за 1щ. бр. Началник отдел "АИО" в Община Провадия

16.07.2021г. - Списък на не допуснатите кандидати до участие в конкурс за 1щ. бр. Началник отдел "УТЕОС" в Дирекция "УТИПП и МДТ" в Община Провадия

16.07.2021г. - Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за 1щ. бр. Началник отдел "УТЕОС" в Дирекция "УТИПП и МДТ" в Община Провадия

16.07.2021г. - Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за 1щ. бр. Директор на Дирекция "ХД" в Община Провадия

16.07.2021г. - Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за 1щ. бр. Директор на Дирекция "ХД" в Община Провадия

16.07.2021г. - Списък на недопуснати кандидати до участие в конкурс за 1щ. бр. Директор на Дирекция "УТИПП и МДТ" в Община Провадия

16.07.2021г. - Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за 1щ. бр. Директор на Дирекция "УТИПП и МДТ" в Община Провадия

09.07.2021г. - Информация по Приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „АЙЛИС“ ЕООД

01.07.2021г. - Заповед № 1926 от 30.06.2021г. на Кмета на Община Провадия за опазване на селскостопанското имущество и продукция от пожари

30.06.2021г. - Обявяване на Протокол на комисия за допълнително разпределение на имоти от ДПФ с НТП- ПМЛ за землището на община Провадия

25.06.2021г. - Обявление за провеждане на конкурс за 1щ.бр. Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Провадия, открит със Заповед № 1882/25.06.2021г. на Кмета на Община Провадия

25.06.2021г. - Обявление за провеждане на конкурс за 1щ.бр. Началник на отдел “АИО", открит със Заповед № 1881/25.06.2021г. на Кмета на Община Провадия

25.06.2021г. - Обявление за провеждане на конкурс 1 щ. бр. Началник отдел "УТЕОС" на Дирекция „УТИПП и МДТ“ в Община Провадия, открит със Заповед № 1883/25.06.2021г. на Кмета на Община Провадия

25.06.2021г. - Образци за конкурс

25.06.2021г. - Обявление за провеждане на конкурс за 1щ.бр. Директор на Дирекция „УТИПП и МДТ“ в Община Провадия, открит със Заповед № 1884/25.06.2021г. на Кмета на Община Провадия

24.06.2021г. - Съобщение

14.06.2021г. - Заповед № 1683/10.06.2021 на Кмета на Община Провадия

11.06.2021г. - Образци на документи за попълване от кандидатите

11.06.2021г. - Обява за провеждане на конкурс за заемане на 2 бр. длъжности директор на детска градина

02.06.2021г. - Обявление на "Център за ранно детско развитие"

01.06.2021г. - Обявяване на протоколи от работата на комисията по чл.37 и ал.7 от ЗСПЗЗ за разпределение на ПМЛ

01.06.2021г. - Автобиография

01.06.2021г. - Заявление - Приложение Б - по проект„Патронажна грижа+ в община Провадия“ по ОП РЧР 2014-2020

01.06.2021г. - Заявление Приложение A - по проект„Патронажна грижа+ в община Провадия“ по ОП РЧР 2014-2020

01.06.2021г. - Обява за набиране на персонал по проект„Патронажна грижа+ в община Провадия“ по ОП РЧР 2014-2020

01.06.2021г. - Резултати от процедура за набиране на персонал по „Патронажна грижа+ в община Провадия“ по ОП РЧР 2014-2020

01.06.2021г. - Кратка информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария в слънчеви лъчи ЕАД

31.05.2021г. - Информация от мониторинг на РЗИ Варна

31.05.2021г. - СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а от Закон за водите

28.05.2021г. - Уведомление за ИП с възложител „АЙЛИС“ ЕООД

14.05.2021г. - ДП„НКЖИ ССТ“ Г.Оряховица Уведомява пчеларите за РЗМ на гаров район с ЖП инфраструктура гр. Провадия по график

12.05.2021г. - Община Провадия уведомява населението за третиране на тревните площи срещу кърлежи

12.05.2021г. - ДП„НКЖИ УДВГД Г.Оряховица уведомява пчеларите за РЗМ в гаров район с ЖП инфраструктура гр. Провадия по график.

10.05.2021 - „НКЖИ ЖП СЕКЦИЯ ШУМЕН Уведомява пчеларите за РЗМ в землищата на населените места с ЖП инфраструктура в Общ. Провадия

10.05.2021г. - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ "ЛОВНО СДРУЖЕНИЕ-ПРОВАДИЯ"

07.05.2021г. - Обявление от 07.05.2021г. за подаване на заявление от безимотните и малоимотните граждани, отговарящи на условията, да наемат земеделска земя под наем

05.05.2021г. - Протоколи от работата на комисията по чл.37 и от ЗСПЗЗ

05.05.2021г. - Заповед № РД-21-7706-82/05.04.2021г. на Областен управител на град Варна

05.05.2021г. - Обявление на класиране на участниците в конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на "МБАЛ Царица Йоанна - Провадия" ЕООД

21.04.2021г. - Съобщение по чл. 62а от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разре-шително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост

20.04.2021г. - ЦВЕТНИЦА - ПРАЗНИКА НА ПРОВАДИЯ

05.04.2021г. - Обявяване на Заповед на МОСВ за пожароопасен сезон в за-щитените територии от 1.04. до 31.10.2021г..

01.04.2021г. - График за обслужване на жълти контейнери

30.03.2021г. - ЗК“ Житница“ уведомява собствениците на пчелини за извършване на РЗМ в посеви от пшеница в землището на село Житница.

26.03.2021г. - Уведомление за открита процедура за продажба на недвижими имоти,собственост на сдружение „Ловно сдружение-Провадия“

24.03.2021г. - Протокол и справка за предложения и становища, постъпили относно проект на План за интегрирано развитие на община Провадия 2021-2027 (ПИРО)

24.03.2021г. - Обявяване на Заповед от №741 за изменение на Заповед №234 26.01.2021г. на Кмета на Община Провадия, за землище с.Китен

24.03.2021г. - Обявяване на Заповед от №740 от 23.03.2021г. за право на достъп от ЕСО до имоти в землищата на селата Бозвелийско, Бързица и Житница

12.03.2021г. - Покана за обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Провадия (ПИРО) 2021-2027 г.

12.03.2021г. - Община Провадия обявява Протоколи №1/№2 на комисия назначена със Заповед №495/26.02.2021 за определяне на цена за обезщетения на собственици на имоти от гр.Провадия, с.Златина и с.Петров дол засегнати от сервитути на линейни обект на “Булгартрансгаз” ЕАД

12.03.2021г. - Информация по Приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „ВАРНА ФУУД“ ООД

10.03.2021г. - Обявление за откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия” ЕООД

05.03.2021г. - Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на заемане на длъжността Управител на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – гр. Провадия

05.03.2021г. - Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на заемане на длъжността Управител на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – гр. Провадия

02.03.2021г. - Резултати от подбор по проект УРДР

23.02.2021г. - ЗК“ Житница“ уведомява собствениците на пчелини за извършване на РЗМ в посеви от люцерна в землището на село Житница

22.02.2021г. - Годишен отчет по ЗЕВИ на Община Провадия за 2020 година

17.02.2021г. - Уведомление по чл. 4, ал.2 от НУРИ-ОВОС за ИП с възложител "Варна ФУУД"

15.02.2021г. - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ "ЛОВНО СДРУЖЕНИЕ-ПРОВАДИЯ"

15.02.2021г. - Обявяване на Заповед №402 от 12.02.2021г. на Кмета на Община Провадия, за изменение на Приложение 1 към Заповед №227/26.01.2021г.за предоставяне на полските пътища за ползване 2020 -2021г. землище Комарево

12.02.2021 - ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЦОНЧО РОДЕВ”

10.02.2021г. - Заявление за участие в подбора (по образец- Приложение Б)

10.02.2021г. - Заявление за участие в подбора (по образец- Приложение А)

05.01.2021г. - Информация по Приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „САЛЛА ЕСТЕЙТ“ ЕООД

03.02.2021г. - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "УПРАВИТЕЛ" НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ - ГР. ПРОВАДИЯ

01.02.2021г. - Обявяване на Заповед 279/29.01.2021г. на Кмета на Община Провадия за забрана паша в горски територии

01.02.2021г. - Обявяване на Заповеди от №222 до №246 26.01.2021г. на Кмета на Община Провадия, за предоставяне на полските пътища за ползване през 2020-2021г.

29.01.2021г. - Обявление - Социална услуга "Асистентска подкрепа"

27.01.2021г. - Годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ на Община Провадия за 2020 година

30.12.2020г. - Програма за енергийна ефективност на Община Провадия за периода от 2021-2025г.

30.12.2020г. - Краткосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива на Община Провадия за периода от 2021-2023г.

23.12.2020г. - „Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около водоснабдителна група „Чайка“, състояща се от каптаж „Далак сую – 1,2,3“, предназначен за питейно – битово водоснабдя-ване на селата Рояк и Чайка, общ. Провадия“

17.12.2020г. - Информация по Приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

14.12.2020г. - Автобиография

14.12.2020г. - Приложение Б

14.12.2020г. - Приложение А

14.12.2020г. - Обявление за провеждане на подбор за домашен помощник по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ по ОПРЧР2014-2020

09.12.2020г. - Обявяване на Заповеди от №3702 до №3708 07.12.2020г. на Кмета на Община Провадия, за предоставяне за едногодишно ползване на земеделски земи от ОПФ и земи чл.19 от ЗСПЗЗ

09.12.2020г. - Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19

09.12.2020г. - Приложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

07.12.2020г. - Обявяване на Заповеди от №3615 до №3652 04.12.2020г. на Кмета на Община Провадия, за предоставяне за едногодишно ползване на земеделски земи от ОПФ и земи чл.19 от ЗСПЗЗ

25.11.2020г. - Информация за преценяване необходимостта за ОВОС

13.11.2020г. - Становище за ОВОС

10.11.2020г. - ЗАПОВЕД НА ЩАБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

03.11.2020г. - Информация по Приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „РАМАР ФИШ“ ООД

2.11.2020г. - Съобщение за удължаване на срока за набиране на преброители

30.10.2020г. - Информация по чл. 19 ал.3 т.1 - 12, 14,15 от ЗУО

23.10.2020г. - Обявление за подбор по проект УРДР

23.10.2020г. - ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Обявление за подбор по проект УРДР

23.10.2020г. - ПРИЛОЖЕНИЕ A - Обявление за подбор по проект УРДР

23.10.2020г. - „Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около водоснабдителна група „Комаре-во“, състояща се от каптаж „Соук су“, изграден в с. Комарево ЕКАТТЕ 38114, общ. Провадия и с. Рояк ЕКАТТЕ 63135, общ. Дългопол, обл. Варна

23.10.2020г. - Уведомление по чл. 4, ал.2 от НУРИ - ОВОС за ИП с възложител "ТОПГИЪР - 84" ЕООД

22.10.2020г. - Обявление Община Провадия

22.10.2020г. - Обявление по чл.16, ал.3 от НУРИОВОС

22.10.2020г. - Заповед на министъра на здравеопазването

21.10.2020г. - Съобщение за осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 съгласно чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Възложител - „Алтео БГ“ ООД

21.09.2020г. - Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване

15.10.2020г. - Уведомление за инвестиционно намерение по чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

08.10.2020г. - Уведомление по чл.4,ал,2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „АЛТЕО БГ“ ООД

06.10.2020г. - Увед. писмо с вх.№РД-9100-1398/02.10.2020г. В изпъл. на СМР на обект:"Лот 29 Път III-208 - Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933 обл. Бургас, Варна"

06.10.2020г. - Обявление на МОСВ относно изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона

23.09.2020г. - Съобщение за започване набирането на преброители

18.09.2020г. - Уведомително писмо на Булгартрансгаз до заинтересуваните страни за спасителни археологически разкопки на КС“Нова Провадия“

27.08.2020г. - Съобщение за осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 съгласно чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Възложител - „Гардения прима“ ООД

26.08.2020г. - Обявление на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен ПУП – ПП за трасе за входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – ел. захранване , водопровод и канализация, свързани с етап „КС Нова Провадия” на „Булгартрансгаз” – ЕАД

14.08.2020г. - Съобщение по чл. 95, ал.3 от ЗООС и чл.9 от НУРИОВОС относно доклад за ОВОС на ИП с възложител „Провадсол” ЕАД

10.08.2020г. - Уведомление за ИП с възложител:„Гардения прима” ООД

10.08.2020г. - Съобщение по чл.62, ал.1 и чл.62а, във връзка с чл.75 от Закона за водите (Разр. № 21520453/08.01.18г.)

10.08.2020г. - Съобщение по чл.62, ал.1 и чл.62а, във връзка с чл.75 от Закона за водите (Разр. № 21520404/18.11.16г.)

07.08.2020г. - Обявяване на График на заседанията на комисията назначена със Заповед на ОД“Земеделие за землищата на Община Провадия

05.08.2020г. - Обява на ОСЗ Провадия за изготвяне на предварителни регистри на имотите съгласно чл.72 от ППЗСПЗЗ 2020/2021 г.

03.08.2020г. - Обявление за провеждане на подбор за домашен помощник за с. Блъсково по проект „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

03.08.2020г. - Пакет документи относно Обявление за провеждане на подбор за домашен помощник за с. Блъсково по проект „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

03.08.2020г. - Резултати от процедура за подбор на домашен помощник за с. Славейково по проект „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

13.07.2020г. - Обявяване на Заповед №1980 от 01.07.2020г. за изменение на Заповед №196/22.01.2020г. на Кмета на Община Провадия по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ за землището на село Добрина

08.07.2020г. - Афиш

07.07.2020г. - Проекти ВЕИ

07.07.2020г. - Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Провадия за периода от 2020г. - 2030г.

03.07.2020г. - Протокол от Е-1 за подбор по проект УРДР

02.07.2020г. - Заповед № 1787 от 24.06.2020г. на Кмета на Община Провадия за опазване на селскостопанското имущество и продукция от пожари

30.06.2020г. - Протокол на ОД“Земеделие“ Варна за разглеждане на постъпилите в срок по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ заявления с искане за разпределение на имоти от ДПФ с НТП- ПМЛ

22.06.2020г. - Приложение Б - Декларация

22.06.2020г. - Приложение А - Завление

22.06.2020г. - Обявление за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C02 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020

16.06.2020г. - Обява за прием на документи за услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище (Лятно училище)“ за деца от 5 до 7 години

11.06.2020г. - Благотворителен концерт "Заедно за Мони"

04.06.2020г. - Предстоящо обслужване на жълти контейнери

28.05.2020г. - „БД АГРИ“ЕООД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев слънчоглед в землището на гр.Провадия

26.05.2020г. - Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Провадия за периода от 2010г. - 2020г.

19.05.2020 - Заповед № 1402/18.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

18.05.2020г. - „БД АГРИ“ЕООД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев слънчоглед в землището на гр.Провадия

18.05.2020г. - „БД АГРИ“ЕООД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев слънчоглед в землището на гр.Провадия.

18.05.2020г. - ЗК“Кривня“ село Кривня уведомява пчеларите за извършване на РЗМ от в посеви от есенници в землището на село Кривня

15.05.2020г. - ЗК“ Житница“ уведомява собствениците на пчелини за извършване на РЗМ в посеви от слънчоглед в землището на село Житница в разрешените часове.

14.05.2020г. - „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет“

14.05.2020г. - „СКАЙ-К“АД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев царевица в землището на гр.Провадия.

14.05.2020г. - Разяснителна кампания

14.05.2020г. - Изисквания

13.05.2020г. - Пакет документи 2 „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

13.05.2020г. - Обявление за провеждане на подбор за домашен помощник по проект „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

12.05.2020г. - Резултати от процедура за подбор на домашен помощник по проект „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

08.05.2020г. - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

07.05.2020г. - Обявяване на Заповед№1259 от 04.05.2020г. за изменение на Заповед №141 от 17.01.2020г. на Кмета на Община Провадия по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ

29.04.2020г. - ОБЩИНА ПРОВАДИЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3

29.04.2020г. - ОБЩИНА ПРОВАДИЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3 - Заявление

28.04.2020г. - Информация от мониторинг на РЗИ – Варна за качеството на питейната вода за периода 16.03.2020г. – 31.03.2020г.

27.04.2020г. - Заявление до Кмет на Община

27.04.2020г. - Заявление до Кмет на Кметство

24.04.2020г. - Заповед № 1166/23.04.2020 г. за изменение на Заповед № 195 от 22.01.2020 г. на Кмета на Община Провадия

24.04.2020г. - Заповед № 1165/23.04.2020 г. за изменение на Заповед № 195 от 22.01.2020 г. на Кмета на Община Провадия

14.04.2020г. - „БД АГРИ“ЕООД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев слънчоглед в землището на гр.Провадия.

14.04.2020г. - Обевяване на Заповед № РД-221/09.03.2020г. на Министъра на ОСВ за пожароопасен сезон за 2020г. в ЗТ на ДГФ.

13.04.2020г. - Писмо от Председателя на УС на НСОРБ г-н Даниел Панов

10.04.2020г. - „СКАЙ-К“АД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев царевица в землището на гр.Провадия.

10.04.2020г. - Единен информационен портал – официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България

06.04.2020г. - Уведомление за ИП „Напояване на имоти”в землището на с. Китен, община Провадия

03.04.2020г. - Писмо с изх. № 03-366-1 на Директора на РЗИ - Варна

03.04.2020г. - Информация от мониторинг на РЗИ - Варна

02.04.2020г. - ИП "Изграждане на център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (с капацитет 15 места)" с възложител Община Провадия

27.03.2020г. - Обявяване на Заповед на Областния управител Варна за пожаро опасен сезон в горските територии Варна

19.03.2020г. - Уведомително писмо на „Енерго-Про“ гр. Варна

17.03.2020г. - Регистър на издадени заповеди за одобрени изменения на ПУП- ПРЗ, ПУП – ПП, ПУП – ПЗ , ПУП- ПР на територията на Община Провадия - 2017 г. – 2018 г - 2019г. -2020г.

17.03.2020г. - България временно затваря границите си за гражданите на определени държави

13.03.2020г. - Уведомително писмо на Булгартрансгаз до заинтересуваните страни за започване на строителни работи „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз

11.03.2020г. - Заповед № 694/10.03.2020 г.

04.03.2020г. - Обява по Компонент 2

04.03.2020г. - Обява по Компонент 1

24.02.2020г. - Обявяване на Заповед №546 от 21.02.2020г. за изменение на Заповед №145/17.01.2020г. по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ за землището на село Неново на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП

24.02.2020г. - Заявление - декларация относно Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

24.02.2020г. - Обявление относно „Национална програма Предоставяне на грижи в домашна среда“

20.02.2020г. - Информация за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Провадия за 2019г.

14.02.2020г. - Обявяване на писмо на РЗИ Варна за правилно извеждане на борбата с комарите като преносители на вируси и паразити

05.02.2020г. - Съобщение във връзка с чл. 62а, ал. 2, ал.3 и чл. 64 от Закона за водите относно Заявление за изменение на Разрешително № 21510348/29.07.2014г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

04.02.2020г. - Съобщение по чл. 23 от ЗООС

31.01.2020г. - Заповед за забрана на пашата от селскостопански животни в горските територии

27.01.2020г. - Обявяване на 10 бр.Заповеди по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП в селата Житница, Равна, Славейково, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка, Черковна и Черноок

23.01.2020г. - Обявяване на 8 бр.Заповеди по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП в селата Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина, Овчага и гр.Провадия

22.01.2020г. - Обявяване на 7 бр.Заповеди по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП в селата Златина, Китен, Комарево, Кривня, Манастир, Неново, Петров дол

21.01.2020г. - ИП „За Изграждане на капково напояване“ в ПИ 10663.16.18, 10663.16.19 зем. територия с НТП „Друг вид насаждение“ и ПИ 10663.16.47, зем. територия, с НТП „Овощна градина“ с обща площ 44655 кв.м, в земл. на с. Венчан, м-ст „Помпена Златина“ общ. Провадия

17.01.2020г. - Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2019г.

17.01.2020г. - Приложение 2 съгласно НУРИОВОС за ИП с възложител „Провадсол” ЕАД

03.01.2020г. - Приложение Б РДР

03.01.2020г. - Приложение А РДР

31.12.2019г. - Обява за ИП „Изграждане на рибовъдно стопанство с възложител „Рамар Фиш” ООД

20.12.2019г. - Община Провадия обявява Протокол №1 на комисия по чл.201 от ЗУТ за определяне на размера на обезщетенията за части от имоти засегнати от безсрочен сервитут на обект етап„Б1: „ СОГ и КВ „Златина“" ЕКАТТЕ 31005, община Провадия, област Варна

06.12.2019г. - Устройствен правилник на общинска администрация Провадия

03.12.2019г. - ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД

15.11.2019г. - Информация по Приложение 2 за ИП „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 34 000 т/годишно” с възложител: „ЗСК – Девня” АД

12.11.2019г. - Информация за изпълнение на програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2018г.

11.11.2019г. - Годишен отчет за управление на ЕЕ по чл. 12 от ЗЕЕ

11.11.2019г. - Общинска програма за енергийна ефективност 2016-2020г.

29.10.2019г. - Заповед номер 3172/28.10.2019г. за определяне на районите и предлаганите услуги за сметосъбиране и сметоизвозване за 2020г.

09.10.2019 - Обявление

09.10.2019 - Уведомление

09.10.2019 - Уведомление ЗСК

09.10.2019 - ЗСК Девня искане

04.10.2019г. - Обявление на 26 бр. Заповеди по чл. 34в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД "Земеделие" Варна

13.09.2019г. - Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 2017г.-2020г.

16.07.2019г. - Информация за включване в механизма за лична помощ на деца и лица с увреждания

13.06.2019г. - Община Провадия подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила” към МТСП

08.04.2019г. - Oбществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД

25.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Доставка и пуск в експлоатация на машини за производство на съдове (цилиндри) за пожарогасители”, Възложител: „Пожарна техника” ООД

23.04.2018 - Заповед за забрана на преминаването на МПС по мостовото съоражение на крепост Овеч

18.04.2018 - Обява по чл. 4 от Наредбата за ОВОС за ИП "Закриване и рекултививация на съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци" гр. Провадия

21.11.2017 - Примерен семеен план за действия при бедствия

21.11.2017 - Примерно съдържание на раница за бедствия

21.11.2017 - Правила за поведение и действие при наводнение

09.11.2017 - Резултати от обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”

31.10.2017 - ПРАВИЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

24.03.2017 г. - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

20.02.2017 - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

23.10.2015 - Програма за опазване на околната среда на Община Провадия 2015-2020 г. II част

23.10.2015 - Програма за управление на отпадъците на община Провадия 2015-2020 г.I част

29.04.2015 - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Провадия - 2015

2013 - Антикорупционни правила

2013 - Достъп до обществена информация

2013 - Харта на клиентаОбяви, съобщения

Заповед за прекратяване категория на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП – ПР за УПИ VІІІ-179 и УПИ ІХІ-179 в кв. 53 по плана на с. Равна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 21.10.2021г. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 101/15.10.2021г.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен ПУП-ПП за ПИ56143.46.19 по КК на с. Петров дол, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®